MicroLog.MyPower.CZ

… designed for freedom of automation.

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


phpmicrolog

PHP MicroLog

Popis

PHP MicroLog je příkaz do příkazové řádky a také knihovna určená pro začlenění do dalších projektů.

Projekt je vyvíjen ve scriptovacím jazyce PHP jako software k volnému užití s otevřeným zdrojovým kódem.

Je určen pro dlouhodobé odesílání dat z měření fotovoltaických elektráren a jiných podobných zařízení prostřednictvím speciálního protokolu, který standardně užívá projekt MyPower MicroLog.

Projekt je tedy plně kompatibilní se současným měřením, kde je možné se online registrovat, získat FVEID a logovat data na server MyPower.CZ s možností jejich následné vizualizace a realizace dalších výpočtů, dostupných na serveru.

Data z měření je díky tomu možno odesílat z libovolného zařízení s podporou jazyka PHP, například Raspbian pro Raspberry PI, atd. Projekt MicroLog tak získává nezávislost na platformě Arduino s níž však zachovává plnou zpětnou kompatibilitu.

Syntax

$ php microlog.php [-data AX:valueX[,AY:valueY[,AZ:valueZ[...]]]]

Download

Instalace

Pro instalaci postačí rozbalit stažený archiv.

$ tar xzf php-microlog-2-04-01.tgz

Archiv obsahuje následující strukturu souborů:

.
└── php-microlog
    ├── index.php
    ├── lib-mpw-microlog.php
    └── microlog.php

PHP MicroLog se po rozbalení nachází v adresáři ./php-microlog

$ cd php-microlog

Nastavení

FVEID

Po instalaci je potřeba nakonfigurovat vaše FVEID, které bylo získáno registrací nového měření. V ukázkovém scriptu microlog.php je FVEID definováno v proměnné $fveid.

$fveid="mojefve123456";

Řetězec mojefve123456 nahraďte vašim FVEID.

Konfigurace pinů

Nastavení pinů je definováno jako asociativní PHP pole v ukázkovém scriptu microlog.php. Klíč jednotlivých položek pole je název pinu ve tvaru známém z Arduina, tedy A0 - A15.

Příklad definice pinu A0 a A6:

$pinconfig=array(
 "A0" => array (
   "name" => "Panely FV1",
   "unit" => "V",
   "min" => 0,
   "max" => 150,
   "opt" => ["enabled","smp","group0"],
   ),
// ...
 "A6" => array (
   "name" => "Proud AC L1",
   "unit" => "A",
   "min" => 0,
   "max" => 32,
   "opt" => ["enabled","rms","group2"],
   ),
 );

Parametry pinu

 • name - Název pinu
 • unit - Jednotka měřených hodnot na tomto pinu
 • min - Minimální hodnota
 • max - Maximální hodnota
 • opt - Nastavení pinu

Pole min a max jsou typu float, je tedy možno použít desetinnou tečku.

Nastavení pinu v poli opt se skládá z pole 3 položek typu string.

První položka specifikuje stav pinu a může nabývat hodnot enabled nebo disabled. Jedná se o signalizaci pro server, zdali je pin aktivní nebo neaktivní. Bez ohledu na toto nastavení jsou data daného pinu odesílána.

Druhá určuje typ hodnoty pinu. Význam hodnot je následující:

 • smp - Vzorek z měření
 • avg - Průměrná hodnota
 • rms - Efektivní hodnota
 • min - Minimální hodnota
 • max - Maximální hodnota
 • res1 - Rezerva pro speciální účely
 • res2 - Rezerva pro speciální účely
 • def - Výchozí hodnota

Typ pinu je možno využít v případě, že v rámci jednoho měření pořizujeme více vzorků, tedy stejně jako sampler projektu MyPower MicroLog. Z těchto vzorků jsme schopni spočítat průměrnou hodnotu, efektivní hodnotu, minimální a maximální hodnotu v daném měření a nebo použít jednotlivý vzorek. Poslední varianta může vzhledem k rušení vést k nepřesným výsledkům. U střídavých průběhů (například střídavý proud) je možno použít typ pinu rms a zasíláme vypočtenou efektivní hodnotu. Zároveň tím serveru dáváme najevo, že posíláme efektivní hodnotu.

Třetí hodnota určuje skupinu, do které měřený PIN patří. Je možno použít jednu ze čtyř skupin, group0, group1, group2, group3. Nastavení není povinné a je určeno pro informativní účely, pokud na toto nastavení není například navázána nějaká speciální funkce na straně serveru.

Použití

Script lze použít jako příkaz příkazové řádky. V takovém případě lze data předávat v parametru -data.

Logování hodnot z příkazové řádky

$ php microlog.php -data A0:25.68,A6:231,A15:2.7

Integrace do vlastního projektu

Knihovnu PHP MicroLog, konkrétně lib-mpw-microlog.php je možné pomocí příkazu include vložit do vašeho projektu, je-li také psán v PHP. Pro odeslání dat je určena funkce

Microlog_SendDataToMyPower($fveid,$pinconfig,$data)

Parametry funkce jsou:

 • $fveid (string) - obsahuje přidělené FVEID
 • $pinconfig (array) - obsahuje datovou strukturu konfigurace pinů, která je popsána výše v nastavení.
 • $data (array) - obsahuje datovou strukturu s naměřenými hodnotami jednotlivých pinů

Pro odesílání dat slouží datová struktura typu asociativní pole, kdy klíčem je číslo pinu (A0-A15) a hodnotou je buď přímá hodnota, nebo asociativní pole se všemi typy hodnot.

Příklad definice datové struktury pro pin A0 a A6:

 $data=array(
 
  "A0" => 25.722322566,
 
  "A6" => array(
   "smp" => 2.2116,
   "rms" => 6.52,
   "avg" => 5.321,
   "min" => 0,
   "max" => 7.1235,
   ),
  );

Z podstaty jazyka PHP jsou pochopitelně možné i následující zápisy:

  "A11" => (0b1011001110),
  "A11" => 0x3ff,
  "A11" => 1023,

Pokud se odeslání dat podaří, funkce vrací pole hodnot jako výsledek odesílání dat.

Je-li definován index pole s názvem „message“, pak toto obsahuje zprávu ze serveru, například o použití neplatného FVEID atd. Pokud je index s názvem „finalresult“ roven hodnotě „OK“, pak odeslání proběhlo v pořádku. Ukázkové použití je ve scriptu microlog.php.

Funkce je vybavena ukládáním dat do bufferu v případě výpadku internetového spojení, nebo selhání odeslání dat na server. Je tedy schopna výpadky spojení překlenout. Záznamy dat z měření, které nebyly odeslány při předchozím pokusu o odeslání budou odeslány prioritně dle času, ke kterému byl daný vzorek pořízen.

Konfigurační proměnné

V kódu knihovny lib-mpw-microlog.php jsou v úvodu 3 konfigurační proměnné.

$_microlog_storage_dir    = "/tmp/microlog";
 
$_microlog_true_values    = "yes";   // yes / no
 
$_microlog_failover_buffer  = "yes";   // yes / no

Proměnná $_microlog_storage_dir určuje adresář, který je potřebný pro ukládání nezbytných persistentních dat. Zejména je zde ukládán hash konfigurace pinů. Pokud je konfigurace změněna, je proveden přístup na server v režimu login a je přenesena i konfigurace pinů. Adresář slouží zároveň jako úložiště pro ukládání dat při nemožnosti se spojit se serverem log.mypower.cz (failover buffer).

Proměnná $_microlog_true_values může mít hodnotu „yes“ nebo „no“. V případě zapnuté volby („yes“) je využito rozšíření protokolu MicroLog pro přenos dat a jsou zasílány pravé hodnoty a nikoliv původní 10 bitový rozsah, který je dán omezením analogových pinů Arduina. Je-li volba vypnuta („no“), je použit rozsah 0-1023 a naměřená hodnota je přepočítána dle nastavení daného pinu a jeho maxima a minima, kdy minimum reprezentuje hodnotu 0 a maximum hodnotu 1023.

Proměnná $_microlog_failover_buffer má opět možné hodnoty „yes“ nebo „no“. Je-li volba zapnuta, je použit buffer v případě výpadku spojení nebo selhání odesílání dat. Pokud je volba vypnuta, v případě selhání jsou naměřená data zahozena.

Diskuze o projektu

Téma k tomuto projektu na fóru MyPower.CZ naleznete na adrese http://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=95&t=5199

phpmicrolog.txt · Poslední úprava: 2020/01/13 02:36 autor: 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki