MicroLog.MyPower.CZ

… designed for freedom of automation.

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


source

Microlog2 Source

Info

Verze 2.04

Kompilace projektu

Pozor: Pro kompilaci je potřeba použít starší verzi Arduino IDE, ideálně verzi 1.0.5

V nových verzích se můžete setkat s chybou

microlog2:897: error: 'WebServer_p' was not declared in this scope

nebo

microlog2:899: error: 'WebServer_p' was not declared in this scope

Notes

 • přidána podpora pro datum a čas, synchronizováno při přenosu na mypower.cz
 • čítač sekund byl změněn na uint32_t
 • mapa eprom byla přesunuta z kódu na wiki

Download

Source

microlog2.ino
// ---[ INFO ]----------------------------------------
 
// Program: MyPower.CZ Microlog2
// License: free for non-commercial use
// Details: info@mypower.cz
 
// ---[ VERSION ]-------------------------------------
 
#define MPWMicroLogVersion   "2.04"
 
// ---[ INCLUDE ]-------------------------------------
 
#include <SPI.h>
#include <EEPROM.h>
#include <Ethernet.h>
#include <utility/w5100.h>
 
// ---[ BUILT-IN CONFIG ]-----------------------------
 
int sendInterval = 30; // sec default: 120
int sendRetry   = 30; // sec default: 30
byte maxErrors  = 3; // default: 3
 
byte NETmac[6]  = { 0xF6, 0x88, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01 };
//byte NETip[4]   = { 255, 255, 255, 255 }; // = DHCP
byte NETip[4]   = { 192, 168, 1, 188 }; // { 255, 255, 255, 255 }; // = DHCP
byte NETgw[4]   = { 192, 168, 1, 20 };
byte NETmask[4]  = { 255, 255, 255, 0 };
byte NETdns[4]  = { 192, 168, 1, 100 };
 
// ---[ DPIN 22..49 map ]--------------------------
//          00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
//          [....... LED .....][.not used.][........... RELE .............]
byte DPINmap[16] = { 40, 42, 44, 46, 48, 0, 0, 0, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 };
uint16_t DPINstatus  = 0x0000;
//             <15 08>     <07 >00             
uint16_t DPINlogicmask = (B00000000 << 8) | B00000011; // pin/bit 0 = standard logic 0 OFF 1 ON,  1 = negative logic 0 ON 1 OFF
 
// ---[ MODS ]----------------------------------------
 
// mod MyPowerLog
#define modMyPowerLog   1          // 1=on 0=off
#define modMyPowerHost   "log.mypower.cz"   // log.mypower.cz
#define modMyPowerFVEID  "mojefve1234"    // mojefve1234
 
// mod StausLed
#define modStatusLed    1     // 1=on 0=off
#define modStatusLedPin  41    // default: 40
 
// mod SerialLog
#define modSerialLog    1     // 1=on 0=off
#define modSerialForce   1     
#define modSerialBaudRate 115200  // 9600 .... 115200
 
// mod WebServer
#define modWebServer    1     // 1=on 0=off
#define modWebServerPort  80    // default: 80
 
// mod Display
#define modDisplay     1     // 1=on 0=off
#define modDisplayType   1602   // typ displaye
 
// mod DisplayEmulation
#define modDisplayEmulation   0  // 1=display neni fyzicky pripojen - zobrazeni jen na www rozhrani 
                   // 0=display pripojen - zobrazeni na fyzickem displayi i na www rozhrani
 
// ---------------------------------------------------
 
byte lxLed=0;
byte lxTime=0;
uint32_t lxSeconds=0;
uint32_t lxSendIndex=0;
byte lxHttpOk=0;
byte lxHttpErrors=0;
 
// ---------------------------------------------------
 
#define dLCDKeyPad1602  1602
 
// ---------------------------------------------------
 
// TTT GG E  
// 0000 0000
 
#define xpinOPTdefault  B00000000
#define xpinOPTenabled  B00000001
 
#define xpinOPTtypeMask B01110000
 
#define xpinOPTsample  B00000000
#define xpinOPTavg    B00010000
#define xpinOPTeffective B00100000
#define xpinOPTmin    B00110000
#define xpinOPTmax    B01000000
#define xpinOPTres1   B01010000
#define xpinOPTres2   B01100000
#define xpinOPTdefault  B01110000
 
#define xpinOPTgroupMask B00001100
 
#define xpinOPTsampleG0 B00000000
#define xpinOPTsampleG1 B00000100
#define xpinOPTsampleG2 B00001000
#define xpinOPTsampleG3 B00001100
 
struct tPinConf {
char xname[21];char xunit[6];byte xopt;
signed long xmin,xmax;int xmin10000,xmax10000;
byte chsum;
};
 
struct tDPinConf {
char xname[20];
};
 
#define xComStatusNop        B00000000
#define xComStatusASchanged     B00000001
#define xComStatusDSchanged     B00000010
#define xComStatusIsLastDayInMonth B00000100
#define xComStatusIsDST       B00001000
 
#define xComStatusXXDaysMonthMask  B00110000
#define xComStatus28DaysMonth    B00000000
#define xComStatus29DaysMonth    B00010000
#define xComStatus30DaysMonth    B00100000
#define xComStatus31DaysMonth    B00110000
 
struct tMpwAccess { 
 byte xComStatus;          // flags
 uint16_t mpwremoteDateYear;     // 2013 ...
  uint8_t mpwremoteDateMonth;    // 1-12
  uint8_t mpwremoteDateDay;     // 1-31
  uint8_t mpwremoteDateWeek;     // 1-53
  uint8_t mpwremoteDateDayOfWeek;  // 1 (for Monday) through 7 (for Sunday)
 signed long mpwremoteTimeS;     // 0-86400, -1 - not known
 uint32_t mpwremoteCheckedAtS;    // local timeS (seconds counter)
 uint32_t mpwlogintimeS;       // login local timeS 
 uint32_t mpwDeviceId;        // your device ID on mpw server
 uint32_t mpwAccessId;        // your access ID on mpw server
} xMpwAccess;
 
struct tMpwDateTime { 
 int xyear, xmonth, xday, xhour, xminute, xsecond; 
 };
 
#define xdcOptBuiltIn   0x00;
#define xdcOptActive    0x01;
 
struct tSampledPin { int pin; byte smpHi8[128]; byte smpLo2[32]; unsigned long smpSqr,smpAvg; int smpMin, smpMax, smpCount; };
struct tPinValue { int smpVal,smpSqr,smpAvg,smpMin,smpMax; unsigned long smpTime; };
struct tSamplerStruct { tPinValue tPinValues[NUM_ANALOG_INPUTS]; tSampledPin tPinSamples[4]; 
 byte tPinTimes[128]; unsigned long tPinMicros; } xSamplerStruct;
 
struct tDeviceConf {
char xfveid[21];
int xsendInterval;
int xsendRetry;
byte xmaxErrors;
byte xdcOpt;
byte chsum;
};
 
struct int64 { word hh,hl,lh,ll; boolean msf; };
 
// ---------------------------------------------------
 
#if modWebServer == 1
EthernetServer server(modWebServerPort);
#endif
 
#if (modDisplay == 1)
byte lcdCurrentPage=0xFF;
byte lcdMaxPage=0;
 
#if (modDisplayType == dLCDKeyPad1602)
struct tDispStats { int xvarscount; int xvarram; };
char _lcdlbuf[17];
char * _lcdweblbuf0=NULL;
char * _lcdweblbuf1=NULL;
tDispStats * _lcdwebdispstats=NULL;
 
#if (modDisplayEmulation == 0)
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(8, 9, 14, 5, 6, 7);
void lcdClear() { lcd.clear(); }
void lcdInit() { lcd.begin(16, 2); lcdClear(); }
#else
void lcdClear() { }
void lcdInit() { lcdClear(); }
#endif
 
void lcdPrintRight(char * str) { int x=16-strlen(str); lcdPrintAt(str,(x<0?0:x)); }
void lcdPrintCenter(char * str) { int x=8-(strlen(str)/2); lcdPrintAt(str,(x<0?0:x)); }
void lcdPrintLeft(char * str) { lcdPrintAt(str,0); }
void lcdPrintAt(char * str,int x) { 
 int ix=strlen(str);for (int i=0;((i+x<sizeof(_lcdlbuf)-1) && (i<ix));i++) if (x>=0) _lcdlbuf[i+x]=str[i]; }
// int ix=strlen(str);for (int i=0;((i+x<sizeof(_lcdlbuf)-1) && (i<ix));i++) if ((x+i)>=0) _lcdlbuf[i+x]=str[i]; } ??????
void lcdClearLine() { int i; for (i=0;i<sizeof(_lcdlbuf)-1;i++) _lcdlbuf[i]=32; _lcdlbuf[i]=0; }
void lcdPrintLine(int y) { 
 if ((_lcdweblbuf0!=NULL) && (_lcdweblbuf1!=NULL))
  { char * p=_lcdweblbuf0; if (y==1) p=_lcdweblbuf1;strcpy(p,_lcdlbuf); }
 else { 
#if (modDisplayEmulation == 0) 
 lcd.setCursor(0,y); lcd.print(_lcdlbuf); 
#endif
} }
 
#endif
 
#endif
 
 
// -- [SETUP] ----------------------------------------------
 
void setup()
{
#if modStatusLed == 1
pinMode(modStatusLedPin, OUTPUT); SetLiveLed(HIGH);
#endif
 
 
#if ((modSerialLog == 1) || (modSerialForce == 1))
Serial.begin(modSerialBaudRate);
#endif
 
 
#if ((modSerialLog == 1) || (modDisplay == 1))
char sn1[]="MyPower.CZ";
char sn2[]="MicroLOG";
 
#if (modSerialLog == 1)
XLog(sn1);XLog(sn2);XLog(MPWMicroLogVersion);
 
#if (modMyPowerLog == 1)
xMpwAccess.mpwremoteDateYear=0;
xMpwAccess.mpwremoteDateMonth=0;
xMpwAccess.mpwremoteDateDay=0;
xMpwAccess.mpwremoteDateWeek=0;
xMpwAccess.mpwremoteDateDayOfWeek=0;
xMpwAccess.mpwremoteTimeS=-1;
xMpwAccess.mpwremoteCheckedAtS=0;
xMpwAccess.mpwlogintimeS=0;
xMpwAccess.mpwDeviceId=0;
xMpwAccess.mpwAccessId=0;
xMpwAccess.xComStatus=xComStatusNop;
char cx[50]="+mpwlog @ ";strcat(cx,modMyPowerHost);XLog(cx);
#endif
 
#if (modDisplay == 1)
char ccx[50]="";
#if (modDisplayEmulation == 1 )
sprintf(ccx,"+dispemu @ %04d",modDisplayType);
#else
sprintf(ccx,"+disp @ %04d",modDisplayType);
#endif
XLog(ccx);
#endif
 
#endif
 
#if (modDisplay == 1)
lcdInit();lcdCurrentPage=0xFF;
lcdClearLine();lcdPrintCenter(sn1);lcdPrintLine(0);
lcdClearLine();lcdPrintLeft(sn2);lcdPrintRight(MPWMicroLogVersion);lcdPrintLine(1);
#endif
 
#endif
 
DPINResetHW();
pinMode(53, OUTPUT);digitalWrite(53,HIGH);
 
int xret=0;
 
boolean isdhcp=((NETip[0]&NETip[1]&NETip[2]&NETip[3])==255);
 
if (isdhcp)
 {
#if (modSerialLog == 1)
XLog("DHCP?");
#endif
xret=Ethernet.begin(NETmac);
 }
else
 {
 Ethernet.begin(NETmac, NETip, NETdns, NETgw, NETmask);
 xret=1;
 delay(1000);
 }
 
W5100.setRetransmissionTime(0x07FF);
W5100.setRetransmissionCount(2); 
 
if ( (xret == 0) && (isdhcp) ) {
#if modSerialLog == 1
 XLog("No dhcp.");
#endif
 FlashError(4);
 }
else
 {
#if modSerialLog == 1
 char xtext[100];
 char cf[]="%d.%d.%d.%d";
 IPAddress xaddr;
 XLog("IP,MASK,GW,DNS");
 xaddr=Ethernet.localIP();
 for (byte i=0;i<4;i++) {
  if (i==1) xaddr=Ethernet.subnetMask();else
  if (i==2) xaddr=Ethernet.gatewayIP();else
  if (i==3) xaddr=Ethernet.dnsServerIP();  
  sprintf(xtext,cf,xaddr[0],xaddr[1],xaddr[2],xaddr[3]);
  XLog(xtext);
  }
#endif
 }
 
#if modWebServer == 1
server.begin();
#if modSerialLog == 1
char c[30]="";sprintf(c,"+www @ %d",modWebServerPort);XLog(c);
#endif
#endif
 
SamplerReset();
 
#if modSerialLog == 1
XLog("Done.");
#endif
}
 
 
 
// -- [LOOP] ----------------------------------------------
 
void loop()
{
FlashLiveLed();
CalculateSeconds();
#if modMyPowerLog == 1
SendDataToMyPower();
#endif
#if modWebServer == 1
WebServer();
#endif
#if (modDisplay == 1)
#if (modDisplayType == dLCDKeyPad1602)
DisplayDetectButton();
#endif
#endif
SamplerRun();
}
 
void softReset() { asm volatile (" jmp 0"); } 
 
#if modSerialLog == 1
void XLog(char * xmsg) { Serial.println(xmsg); }
void XLogRam() { Serial.print("> RAM:"); Serial.println(freeRam()); }
void XLog2(char * xmsg,char * xpre) { Serial.print(xpre);Serial.println(xmsg); }
#endif
 
#if (modDisplay == 1)
void CalcDisplayConfEpromSpace(int * xa,int * la) {
* xa=(sizeof(tPinConf)*NUM_ANALOG_INPUTS)+sizeof(tDeviceConf);
* la=2047; }
#endif
 
 
void SetLiveLed(byte xs) { 
#if modStatusLed==1
digitalWrite(modStatusLedPin,xs);
#endif
}
 
void FlashLiveLed() {
unsigned long i=((millis()/100)%10);
byte qlxLed=( ((i==1)) || ((lxHttpOk==2) && ( (i==3) || (i==5) )) )?HIGH:LOW;
if (qlxLed!=lxLed) { SetLiveLed(qlxLed); lxLed=qlxLed; }
}
 
void CalculateSeconds() {
byte smx=0x7F; int qlxTime=((millis()/1000)&smx);
if (qlxTime!=lxTime) { OneSecondActions();
 lxSeconds+=(lxTime>qlxTime)?(qlxTime+smx+1-lxTime):(qlxTime-lxTime); lxTime=qlxTime; }
}
 
void OneSecondActions() {
#if (modDisplay == 1)
DrawDisplayPage();
#endif
}
 
#if modMyPowerLog==1
void SendDataToMyPower()
{ 
boolean canrun=true; 
for (int xp=0;xp<NUM_ANALOG_INPUTS;xp++)
 if (xSamplerStruct.tPinValues[xp].smpTime==0)
  { canrun=false;break; }
if (canrun) SendDataToMyPower_int(); 
}
 
void SendDataToMyPower_int()
{ 
char xtext[200]; 
int xsi=sendInterval;
int xsiorig=xsi;
int xsr=sendRetry;
if (lxHttpOk==2) xsi=xsr;
if (xsi<30) xsi=30;
uint32_t qlxSendIndex=lxSeconds;
if ((lxSendIndex+xsi<=qlxSendIndex) || (lxHttpOk==0))
 {
 lxHttpOk=2;
 lxSendIndex=lxSeconds;
 EthernetClient client; 
 SetLiveLed(HIGH);
#if modSerialLog == 1
 XLogRam();XLog("> Connecting");
#endif
 if ( (client.connect(modMyPowerHost, 80)) && (client.connected()) )
  {
#if modSerialLog == 1
  XLog("> Connected");
#endif
  sprintf(xtext,"GET / HTTP/1.0\r\nHost: %s\r\nUser-Agent: MPWmicrolog/%s\r\nCookie: fveid=%s; ",
   modMyPowerHost,MPWMicroLogVersion,modMyPowerFVEID);
  client.write((byte*)xtext,strlen(xtext)); 
 
  boolean islogin=(xMpwAccess.mpwlogintimeS==0);
 
if (islogin)
 {
 strcpy(xtext,"cdate=" __DATE__ " " __TIME__ ";");
 for (int i=0;i<strlen(xtext);i++)
  if (xtext[i]==' ') xtext[i]='_';
 strcat(xtext," ");
 client.write((byte*)xtext,strlen(xtext));
 client.write("login=yes; ");
 }
 
   sprintf(xtext,"utime=%lu/%lu; ",millis(),lxSeconds);
   client.write((byte*)xtext,strlen(xtext));
   sprintf(xtext,"AX=VSAMX; ");
   client.write((byte*)xtext,strlen(xtext));
 
  for (int xp=0;xp<NUM_ANALOG_INPUTS;xp++)
   {
 
   tPinValue * qPinValue;
   qPinValue=&xSamplerStruct.tPinValues[xp];
   sprintf(xtext,"A%d=%X,%X,%X,%X,%X; ",xp,
    qPinValue->smpVal,qPinValue->smpSqr,qPinValue->smpAvg,qPinValue->smpMin,qPinValue->smpMax);
   client.write((byte*)xtext,strlen(xtext));
 
if ( (islogin) || ((xMpwAccess.xComStatus&xComStatusASchanged)!=0) )
 {
   tPinConf pconf;      
   boolean isvalid=ReadPinConf(&pconf,xp);      
   if (isvalid)
    { 
    char smin10k[30]="";sprint10k(smin10k,pconf.xmin,pconf.xmin10000);
    char smax10k[30]="";sprint10k(smax10k,pconf.xmax,pconf.xmax10000);
//    sprintf(xtext,"AC%d=%X/%ld.%04d/%ld.%04d/",xp,pconf.xopt,pconf.xmin,pconf.xmin10000,pconf.xmax,pconf.xmax10000);
    sprintf(xtext,"AC%d=%X/%s/%s/",xp,pconf.xopt,smin10k,smax10k);
    client.write((byte*)xtext,strlen(xtext));
    xtext[0]=0;
    char xf[]="%02X";
    char xh[3];
    byte * p;
    p=(byte*)pconf.xname;
    for (int i=0;i<strlen(pconf.xname);i++) { sprintf(xh,xf,p[i]); strcat(xtext,xh); }
    client.write((byte*)xtext,strlen(xtext));
    strcpy(xtext,"/");
    p=(byte*)pconf.xunit;
    for (int i=0;i<strlen(pconf.xunit);i++) { sprintf(xh,xf,p[i]); strcat(xtext,xh); }
    client.write((byte*)xtext,strlen(xtext));
    client.write("; ");
    }       
 }
   }
 
  xMpwAccess.xComStatus&=~xComStatusASchanged;
 
  client.write("\r\n\r\n");
 
  int lbufpos=0;
  boolean ishead=true;
  xtext[0]=0;
  unsigned long xmstart=millis();
  while (client.connected())
   {
   if (millis()-xmstart>3000) { break; }
   if (client.available()) 
    {
    byte qbuf[200];
    int qlen=client.readBytes((char*)qbuf,sizeof(qbuf)-2);
    for (int i=0;i<qlen;i++) {
     char c = qbuf[i];
     if (c=='\n') {
      if (xtext[0]=='\r') ishead=false; else
      if (!ishead) ParseHTTPResult(xtext);
      lbufpos=0;
      xtext[0]=0;
      }
     else {
      if (lbufpos<sizeof(xtext)-2) {
       xtext[lbufpos]=c; lbufpos++; xtext[lbufpos]=0;
       }
      }
     }
    }
   }
  if (lbufpos>0) ParseHTTPResult(xtext);
  client.stop();
  }
 if (lxHttpOk==1) 
  {
#if modSerialLog == 1
  XLog("> OK");
  sprintf(xtext,"> Waiting (%d seconds) ...",xsiorig);
  XLog(xtext);
#endif
  lxHttpErrors=0;
  }
 else 
  {
  lxHttpErrors++;
#if modSerialLog == 1
  sprintf(xtext,"> ERR (%d/%d)",lxHttpErrors,maxErrors);
  XLog(xtext);
#endif
  if (lxHttpErrors>=maxErrors) FlashError(3);
#if modSerialLog == 1
  else
  sprintf(xtext,"> Retry @ %d seconds ...",xsr);
  XLog(xtext);
#endif
  }
 SetLiveLed(LOW);
 }
}
 
void ParseHTTPResult(char * xtext) { 
#if modSerialLog == 1
XLog2(xtext,"# ");
#endif
if (strcmp(xtext,"result:OK")==0) lxHttpOk=1; else
if (strncmp(xtext,"qid:",4)==0) ParseQID(xtext+4);
}
 
void ParseQID(char * xtext) {
if (xMpwAccess.mpwlogintimeS==0) xMpwAccess.mpwlogintimeS=lxSeconds;
char * p=strchr(xtext,'.');
if (p!=NULL)
 { 
 p[0]=0;
 xMpwAccess.mpwDeviceId=atol(xtext);
 p++;
 char * px=strchr(p,'.');
 if (px!=NULL)
  {
  px[0]=0;
  px++;
  xMpwAccess.mpwAccessId=atol(p);
  if (strlen(px)==20)
   {
   char c[30]="";
   strncpy(c,px,4);c[4]=0;xMpwAccess.mpwremoteDateYear=atoi(c);px+=4;
   strncpy(c,px,2);c[2]=0;xMpwAccess.mpwremoteDateMonth=atoi(c);px+=2;
   strncpy(c,px,2);c[2]=0;xMpwAccess.mpwremoteDateDay=atoi(c);px+=2;
   strncpy(c,px,2);c[2]=0;signed long xhour=atoi(c);px+=2;
   strncpy(c,px,2);c[2]=0;signed long xminute=atoi(c);px+=2;
   strncpy(c,px,2);c[2]=0;signed long xsecond=atoi(c);px+=2;
   strncpy(c,px,2);c[2]=0;byte xdaysinmonth=atoi(c);px+=2;
   strncpy(c,px,1);c[1]=0;byte xisdst=atoi(c);px+=1;
   strncpy(c,px,1);c[1]=0;xMpwAccess.mpwremoteDateDayOfWeek=atoi(c);px+=1;
   strncpy(c,px,2);c[2]=0;xMpwAccess.mpwremoteDateWeek=atoi(c);px+=2;
 
   if (xisdst==1)
    xMpwAccess.xComStatus|=xComStatusIsDST;
   else
    xMpwAccess.xComStatus&=~xComStatusIsDST;
 
   if (xdaysinmonth==xMpwAccess.mpwremoteDateDay)
    xMpwAccess.xComStatus|=xComStatusIsLastDayInMonth;
   else
    xMpwAccess.xComStatus&=~xComStatusIsLastDayInMonth;
 
   xMpwAccess.xComStatus&=~xComStatusXXDaysMonthMask;
   if (xdaysinmonth==28) xMpwAccess.xComStatus|=xComStatus28DaysMonth;
   if (xdaysinmonth==29) xMpwAccess.xComStatus|=xComStatus29DaysMonth;
   if (xdaysinmonth==30) xMpwAccess.xComStatus|=xComStatus30DaysMonth;
   if (xdaysinmonth==31) xMpwAccess.xComStatus|=xComStatus31DaysMonth;
 
   xMpwAccess.mpwremoteTimeS=(xhour*3600)+(xminute*60)+(xsecond);
   xMpwAccess.mpwremoteCheckedAtS=lxSeconds;
   }
  }
 
 }
 
/* 
char xstr[50]="";
tMpwDateTime xMpwDateTime;
GetCurrentDateTime(&xMpwDateTime);
FormatDateTimeStr(xstr, "j.n.Y H:i:s",&xMpwDateTime,sizeof(xstr));
Serial.println(xstr);
*/
}
#endif
 
 
 
void FormatDateTimeStr(char * xstr, char * xfmt, struct tMpwDateTime * xMpwDateTime,int xmaxlen)
{
xstr[0]=0;
while (strlen(xfmt)>0)
 {
 char ch=xfmt[0];
 char cout[20]="";
 if (ch=='d') sprintf(cout,"%02d",xMpwDateTime->xday); else
 if (ch=='j') sprintf(cout,"%d",xMpwDateTime->xday); else
 if (ch=='m') sprintf(cout,"%02d",xMpwDateTime->xmonth); else
 if (ch=='n') sprintf(cout,"%d",xMpwDateTime->xmonth); else
 if (ch=='Y') sprintf(cout,"%d",xMpwDateTime->xyear); else
 if (ch=='y') sprintf(cout,"%d",xMpwDateTime->xyear%99); else
 if (ch=='g') sprintf(cout,"%d",((xMpwDateTime->xhour%12)+1)); else
 if (ch=='G') sprintf(cout,"%d",(xMpwDateTime->xhour)); else
 if (ch=='h') sprintf(cout,"%02d",((xMpwDateTime->xhour%12)+1)); else
 if (ch=='H') sprintf(cout,"%02d",(xMpwDateTime->xhour)); else
 if (ch=='i') sprintf(cout,"%02d",(xMpwDateTime->xminute)); else
 if (ch=='s') sprintf(cout,"%02d",(xMpwDateTime->xsecond)); else
  { cout[0]=ch;cout[1]=0; }
 
 xfmt++;
 if (strlen(xstr)+strlen(cout)<xmaxlen) strcat(xstr,cout); else break;
 }
}
 
int GetCurrentDateTime_DaysInMonth()
{
int xret=28;
int xst=xMpwAccess.xComStatus&xComStatusXXDaysMonthMask;
if (xst==xComStatus28DaysMonth) xret=28; else
if (xst==xComStatus29DaysMonth) xret=29; else
if (xst==xComStatus30DaysMonth) xret=30; else
if (xst==xComStatus31DaysMonth) xret=31;
return xret;
}
 
void GetCurrentDateTime(struct tMpwDateTime * xMpwDateTime)
{
if (xMpwAccess.mpwremoteCheckedAtS>0)
 {
 xMpwDateTime->xyear=xMpwAccess.mpwremoteDateYear;
 xMpwDateTime->xmonth=xMpwAccess.mpwremoteDateMonth;
 xMpwDateTime->xday=xMpwAccess.mpwremoteDateDay;
 uint32_t xtime=lxSeconds-xMpwAccess.mpwremoteCheckedAtS+xMpwAccess.mpwremoteTimeS;
 if (xtime>=86400)
  {
  int xdaysover=xtime/86400UL;
  int xtimeover=xtime%86400UL;
 
  if (xdaysover>25) // max 25 days without time sync
   {
   xMpwDateTime->xyear=0;
   xMpwDateTime->xmonth=0;
   xMpwDateTime->xday=0;
   }
  else
   { 
   int xdaysinmonth=GetCurrentDateTime_DaysInMonth();
   for (int i=0;i<xdaysover;i++)
    {
    if (xMpwDateTime->xday<xdaysinmonth)
     xMpwDateTime->xday++; 
    else
     {
     xMpwDateTime->xday=1;
     if (xMpwDateTime->xmonth<12)
      xMpwDateTime->xmonth++;
     else
      {
      xMpwDateTime->xmonth=1;
      xMpwDateTime->xyear++;
      }
     }
    }
   }
 
  xtime=xtimeover;
  }
 xMpwDateTime->xhour=(xtime/3600)%24;
 int xmod=(xtime%3600);
 xMpwDateTime->xminute=(xmod/60)%60;
 xMpwDateTime->xsecond=xmod%60;
 }
else
 {
 uint32_t xtime=lxSeconds;
 xMpwDateTime->xyear=0;
 xMpwDateTime->xmonth=0;
 xMpwDateTime->xday=(xtime/86400UL);
 xMpwDateTime->xhour=((xtime%86400UL)/3600)%24;
 signed long xmod=((xtime%86400L)%3600);
 xMpwDateTime->xminute=(xmod/60)%60;
 xMpwDateTime->xsecond=xmod%60;  
 }
}
 
 
 
 
 
void FlashError(byte xcount)
{
#if modSerialLog == 1
char xtext[50];
sprintf(xtext,"Error %d.",xcount);
XLog(xtext);
XLog("Flashing err (10x) & restarting.");
#endif
xcount*=2;
for (int i=0;i<10;i++) {
 byte x=0;
 for (int i=0;i<xcount;i++) {
  SetLiveLed((!((x++)&1))?HIGH:LOW);
  delay(250);
  }
 delay(1000);
 }
#if modSerialLog == 1
XLog("Reset");
XLog("---");
#endif
delay(1000);
softReset();
}
 
int freeRam() {
extern unsigned int __heap_start;
extern void *__brkval;
int free_memory; int stack_here;
if (__brkval == 0) free_memory = (int) &stack_here - (int) &__heap_start;
else free_memory = (int) &stack_here - (int) __brkval; 
return (free_memory);
}
 
 
byte calcPchsum(byte xpin, struct tPinConf * pconf) {
byte*xconf=(byte*)pconf; byte xqs=pconf->chsum;
pconf->chsum=0; byte chs=0; for (int i=0;i<sizeof(tPinConf);i++) chs+=(xpin+3)+xconf[i]+i;
pconf->chsum=xqs; return chs&0xFF; }
 
boolean ReadPinConf(struct tPinConf * pconf,int xpin)
{
boolean xret=false;
if (xpin<NUM_ANALOG_INPUTS)
 {
 byte * pcx=(byte*)pconf;
 int sp=sizeof(tPinConf);
// int xs=(xpin*sp);
 int xs=GetEpromPinAddr(xpin);
 if (xs>=0)
  {
  for (int ax=0;ax<sp;ax++) pcx[ax]=EEPROM.read(ax+xs);
  xret=(calcPchsum(xpin, pconf)==pconf->chsum);
  }
 }
return xret;
}
 
int GetEpromPinAddr(int xpin)
{
int xret=-1;
if (xpin<NUM_ANALOG_INPUTS)
 xret=(xpin*sizeof(tPinConf));
return xret;
}
 
 
// -- [WEB SERVER] ----------------------------------------------
 
 
#if modWebServer == 1
 
#define xWEBhome  0x00
#define xWEBcfgp  0x01
#define xWEBcfg  0x02
#define xWEBmpw  0x03
#define xWEBpins  0x04
 
#define xCFGnone  0x00
#define xCFGk   0x10
#define xCFGv   0x20
#define xCFGs   0x30
 
// w = write
// [w]as = analog settings
// [w]ds = digital settings
// [w]dp = display
// [w]ep = eprom
// hw = hwinfo
// dd = display dump
// db = display button press emulation
 
#define xACTnone  0x00
#define xACThw   0x01
#define xACTas   0x02
#define xACTdp   0x03
#define xACTdd   0x04
#define xACTdb   0x05
#define xACTsp   0x06
#define xACTds   0x07
#define xACTep   0x08
 
#define xACTwds  0x0C
#define xACTwep  0x0D
#define xACTwas  0x0E
#define xACTwdp  0x0F
 
#define xKEYnone     0x00
#define xKEYcmd      0x10
#define xKEYpin      0x20
#define xKEYDispButt   0x30
#define xKEYDpin     0x40
 
#define xPinOptNone    0x00
#define xPinOptEnabled  0x01
#define xPinOptName    0x02
#define xPinOptMin    0x03
#define xPinOptMax    0x04
#define xPinOptUnit    0x05
#define xPinOptType    0x06
#define xPinOptGroup   0x07
#define xPinCmdWrite   0xF0
 
#define xDPinOptNone   0x00
#define xDPinOptName   0x02
 
#define xDPinOptSetStatus 0xA0
 
#define xDPinSetStatus  0xE0
 
void WebServer_pf(char * xstr,signed long * xsl,int * xsl10k) {
int im; *xsl=0;*xsl10k=0; char * p=xstr; char * p10k=p;
for (int i=0;i<strlen(xstr);i++) if (p10k[0]=='.') { p10k[0]=0;p10k++;break; } else p10k++;
boolean hm=(p[0]=='-'); if (hm) { p++; } im=strlen(p);
for (int i=0;i<im;i++) { *xsl*=10; if ((p[i]>='0') && (p[i]<='9')) *xsl+=(p[i]-'0'); }
im=strlen(p10k);
for (int i=0;i<4;i++) { *xsl10k*=10; if ((i<im) && ((p10k[i]>='0') && (p10k[i]<='9'))) 
 *xsl10k+=(p10k[i]-'0'); }
if (hm) *xsl=0-*xsl;
if (hm) *xsl10k=0-*xsl10k; // minus bugfix
}
 
void WebServer_wp(byte xpin, struct tPinConf * pconf) {
if (xpin<NUM_ANALOG_INPUTS) {
 xMpwAccess.xComStatus|=xComStatusASchanged;
 byte*xconf=(byte*)pconf; pconf->chsum=calcPchsum(xpin,pconf);
 int ax=GetEpromPinAddr(xpin);
 if (ax>=0)
  for (int ii=0;ii<sizeof(tPinConf);ii++)
   if (EEPROM.read(ax+ii) != xconf[ii])
    EEPROM.write(ax+ii,xconf[ii]);
 }
}
 
void WebServer_wdp(byte xdpin, struct tDPinConf * pconf) {
if (xdpin<16) {
 xMpwAccess.xComStatus|=xComStatusDSchanged;
 DPIN_epWriteConfName(xdpin,pconf->xname);
 }
}
 
byte WebServer_pb(char * xstr) {
byte cb=0; for (int i=0;i<strlen(xstr);i++) { cb*=10; char c=xstr[i];
 if ((c>='0') && (c<='9')) cb+=c-'0'; }
return cb;
}
 
word WebServer_c(char * lbuf,char c,word xmode, byte * datastruct, unsigned long * xparam) {
byte qmode=xmode&0x0F; byte qsubmode=xmode&0xF0; byte qsaction=(xmode>>8)&0x0F; byte wkey=(xmode>>8)&0xF0;
if (qmode==xWEBhome) {
 if (strncmp(lbuf,"GET ",4)==0) {
  char * p=lbuf+5;
  if (strcmp(p,"cfg")==0) qmode=xWEBcfgp; else
  if (strcmp(p,"pin")==0) qmode=xWEBpins; else
  if (strcmp(p,"mpw")==0) qmode=xWEBmpw;
  if (qmode!=xWEBhome) lbuf[0]=0;
  }
 }
else if (qmode==xWEBcfgp) {
 if (c=='?')
  { qsubmode=xCFGk; lbuf[0]=0; }
 else if ((c=='&') || (c==' '))
  { WebServer_p(lbuf,&qsubmode,&wkey,&qsaction,datastruct,xparam); qsubmode=xCFGk; lbuf[0]=0; } 
 else if (c=='=')
  { WebServer_p(lbuf,&qsubmode,&wkey,&qsaction,datastruct,xparam); 
   if (qsubmode!=xCFGs) { qsubmode=xCFGv; strcpy(lbuf,"\n"); } else { lbuf[0]=0; } }
 if (c==' ') { qmode=xWEBcfg; WebServer_e(&qsaction,xparam); } else
 if (qsubmode==xCFGv) WebServer_h(lbuf); else
 if (qsubmode==xCFGs) WebServer_s(lbuf,&qsaction,xparam);
 }
return ((qmode|qsubmode)|((qsaction|wkey)<<8));
}
 
void WebServer_e(byte * qsaction, unsigned long * xparam)
{
#if modDisplay == 1
if (*qsaction==xACTwdp)
 {
 byte chsum=((*xparam)&0xFF);
 int xaddr=((*xparam>>8)&0xFFFF);
 int xa,la;CalcDisplayConfEpromSpace(&xa,&la);
 int raddr=xaddr+xa+1;
 if (raddr<la) if (EEPROM.read(raddr)!=0) EEPROM.write(raddr,0);  
 if (EEPROM.read(la)!=0) EEPROM.write(la,0);
 if (EEPROM.read(xa)!=chsum) EEPROM.write(xa,chsum);
 }
#endif
}
 
unsigned long WebServer_ph(char * lbuf)
{
unsigned long d=0;
for (byte ii=0;ii<8;ii++) {
 char c=lbuf[ii];
 if (c='\0') break;
 d=(d<<4)+(((c>='0') && (c<='9'))?(c-'0'):(((c>='A') && (c<='F'))?(c-'A'+10):0));
 }
return d;
}
 
void WebServer_s(char * lbuf,byte * qsaction,unsigned long * xparam)
{
#if modDisplay == 1
if (*qsaction==xACTwdp)
 {
 if (strlen(lbuf)==2)
  {
  byte d=0;
  for (byte ii=0;ii<2;ii++) {
   char c=lbuf[ii];
   d=(d<<4)+(((c>='0') && (c<='9'))?(c-'0'):(((c>='A') && (c<='F'))?(c-'A'+10):0));
   }
  lbuf[0]=0;
  if (d==0) d=32;
  byte chsum=((*xparam)&0xFF);
  int xaddr=((*xparam>>8)&0xFFFF);
  int xa,la;CalcDisplayConfEpromSpace(&xa,&la);
  int raddr=xaddr+xa+1;
  if (raddr<la)
   {
   if (EEPROM.read(raddr)!=d) EEPROM.write(raddr,d);
   chsum+=((d&0xFF)+(xaddr+1))&0xFF;   
   xaddr++;
   } 
  *xparam=(chsum|((unsigned long)xaddr<<8));
  }
 }
#endif
}
 
void WebServer_h(char * lbuf)
{
int cx=strlen(lbuf);
char * p=lbuf+cx;
while ((p>=lbuf) && (p[0]!='\n')) p--;
if ((p>=lbuf) && (lbuf+cx-p==3)) {
 byte d=0;
 for (byte ii=1;ii<3;ii++) {
  d=d<<4; char c=p[ii];
  if ((c>='0') && (c<='9')) d+=c-'0';
  if ((c>='A') && (c<='F')) d+=c-'A'+10;
  }
 byte pr='\\';
 if (d==pr) { p[0]=pr;p[1]=pr;p++; } 
 if (d==0) { p[0]=pr;p[1]='0';p++; } 
 else p[0]=d;
 p++;p[0]='\n';p[1]=0;
 }
}
 
void WebServer_p(char * xstr,byte * qsubmode,byte * wkey,byte * qsaction, byte * datastruct, 
 unsigned long * xparam)
{
int ix=strlen(xstr);
if (ix>0){ ix--;xstr[ix]=0; }
if (* qsubmode==xCFGk)
 {
 
#if modDisplay == 1  
 if (*qsaction==xACTdb)
  {
  if (strcmp(xstr,"bid")==0) { *wkey=xKEYDispButt; }
  }  
 else
 if (*qsaction==xACTwdp)
  {
  if (strcmp(xstr,"src")==0) { *qsubmode=xCFGs; *xparam=0; }
  }
 else
#endif
 if (*qsaction==xACTwds)
  {
  char * p=xstr;
  if (strcmp(xstr,"DX")==0)
   {
   byte xpinopt=xDPinSetStatus;
   *xparam&=0xFFFFFF00;
   *xparam|=xpinopt;
   }
  else
  if (p[0]=='s')
   {
   p++;
   int xpinindex=atoi(p)&0x0F;
   byte xpinopt=xDPinOptSetStatus;
   *xparam&=0xFFFF0000;
   *xparam|=xpinopt|(xpinindex<<8);
   }
  else
  if (p[0]=='D')
   {
   p++;
   char * px=p;
   for (int ii=1;ii<strlen(xstr);ii++)
    if (p[0]=='.') { p[0]=0;p++;break; } else p++;
   int xpinindex=atoi(px);
   byte xpinopt=xDPinOptNone;
   if (strcmp(p,"nam")==0) xpinopt=xDPinOptName;
   *xparam&=0xFFFF0000;
   *xparam|=xpinopt|(xpinindex<<8);
   }  
  *wkey=xKEYDpin;
  }
 else
 if (*qsaction==xACTwas)
  {
  char * p=xstr;
  if (p[0]=='A')
   {
   p++;
   char * px=p;
   for (int ii=1;ii<strlen(xstr);ii++)
    if (p[0]=='.') { p[0]=0;p++;break; } else p++;
   byte xpinopt=xPinOptNone;
   if (strcmp(p,"ena")==0) xpinopt=xPinOptEnabled; else
   if (strcmp(p,"nam")==0) xpinopt=xPinOptName; else
   if (strcmp(p,"min")==0) xpinopt=xPinOptMin; else
   if (strcmp(p,"max")==0) xpinopt=xPinOptMax; else
   if (strcmp(p,"uni")==0) xpinopt=xPinOptUnit; else
   if (strcmp(p,"typ")==0) xpinopt=xPinOptType; else
   if (strcmp(p,"grp")==0) xpinopt=xPinOptGroup; else
   if (strcmp(p,"~w")==0) xpinopt=xPinCmdWrite;
   *xparam&=0xFFFFFF00;
   *xparam|=xpinopt;
   }  
  *wkey=xKEYpin;
  }
 else
 if (strcmp(xstr,"cmd")==0) *wkey=xKEYcmd; 
 else
  *wkey=xKEYnone;
 }
else
if (* qsubmode==xCFGv)
 {
 if (ix>0){ ix--;xstr[ix]=0; }
 
#if modDisplay == 1  
 if (*wkey==xKEYDispButt)
  {
  DisplayPressButton(xstr);
  }
 else
#endif
 
// ---------------------------------------
 
 if (*wkey==xKEYDpin) 
  {
  byte xpk=((*xparam)&0xFF);
  tDPinConf * pconf;
  pconf=(tDPinConf*)datastruct;
 
if (xpk==xDPinOptName)
 {
 int xpinindex=(((*xparam)&0x0F00)>>8);
 strncpy(pconf->xname,xstr,sizeof(pconf->xname)-1);
 DPIN_epWriteConfName(xpinindex,pconf->xname);
 for (int ii=0;ii<sizeof(tDPinConf);ii++) datastruct[ii]=0; 
 }
else
if (xpk==xDPinSetStatus) {
 DPINstatus=(uint16_t)WebServer_ph(xstr);
 DPINUpdateHW(); 
 }
else
if (xpk==xDPinOptSetStatus) {
 int xpinindex=(((*xparam)&0x0F00)>>8);
 uint16_t xpinstatus=(atoi(xstr))&1;
 DPINstatus&=(~(((uint16_t)1)<<xpinindex));
 DPINstatus|=(xpinstatus<<xpinindex);
 DPINUpdateHW(); 
 }
 
 
  }  
else
// ---------------------------------------
 if (*wkey==xKEYpin) 
  {
  byte xpk=((*xparam)&0xFF);
  tPinConf * pconf;
  pconf=(tPinConf*)datastruct;
 
if (xpk==xPinOptEnabled) {
 if (strcmp(xstr,"1")==0)
  pconf->xopt|=xpinOPTenabled;
 }
else
if (xpk==xPinOptName)
 {
 strncpy(pconf->xname,xstr,sizeof(pconf->xname)-1);
 pconf->xname[sizeof(pconf->xname)-1]=0;
 }
else
if (xpk==xPinOptMin) {
 signed long xsl=0;int xsl10000=0;
 WebServer_pf(xstr,&xsl,&xsl10000);
 pconf->xmin=xsl;pconf->xmin10000=xsl10000;
 }
else if (xpk==xPinOptMax) {
 signed long xsl=0;int xsl10000=0;
 WebServer_pf(xstr,&xsl,&xsl10000);
 pconf->xmax=xsl;pconf->xmax10000=xsl10000;
 }
else
if (xpk==xPinOptUnit)
 strncpy(pconf->xunit,xstr,sizeof(pconf->xunit)-1);
else
if (xpk==xPinOptType)
 {
 char w=xstr[0];
 pconf->xopt&=~xpinOPTtypeMask;
 if (w=='s') pconf->xopt|=xpinOPTsample; else
 if (w=='a') pconf->xopt|=xpinOPTavg; else
 if (w=='e') pconf->xopt|=xpinOPTeffective; else
 if (w=='m') pconf->xopt|=xpinOPTmin; else
 if (w=='x') pconf->xopt|=xpinOPTmax;
 }
else
if (xpk==xPinOptGroup)
 {
 char w=xstr[0];
 pconf->xopt&=~xpinOPTgroupMask;
 if (w=='0') pconf->xopt|=xpinOPTsampleG0; else
 if (w=='1') pconf->xopt|=xpinOPTsampleG1; else
 if (w=='2') pconf->xopt|=xpinOPTsampleG2; else
 if (w=='3') pconf->xopt|=xpinOPTsampleG3;
 }
else
if (xpk==xPinCmdWrite) {
  WebServer_wp(WebServer_pb(xstr),(tPinConf*)datastruct);
  for (int ii=0;ii<sizeof(tPinConf);ii++) datastruct[ii]=0;
 }
 
  }  
 // --------------------------------------------
 else
 if (*wkey==xKEYcmd) 
  {
  if (strcmp(xstr,"wep")==0) *qsaction=xACTwep;else
  if (strcmp(xstr,"wds")==0) *qsaction=xACTwds;else
  if (strcmp(xstr,"was")==0) *qsaction=xACTwas;else
  if (strcmp(xstr,"wdp")==0) *qsaction=xACTwdp;else
  if (strcmp(xstr,"hw")==0) *qsaction=xACThw;else
  if (strcmp(xstr,"as")==0) *qsaction=xACTas;else
  if (strcmp(xstr,"ds")==0) *qsaction=xACTds;else
  if (strcmp(xstr,"dp")==0) *qsaction=xACTdp; else
  if (strcmp(xstr,"sp")==0) *qsaction=xACTsp; else
  if (strcmp(xstr,"dd")==0) *qsaction=xACTdd; else
  if (strcmp(xstr,"ep")==0) *qsaction=xACTep; else
  if (strcmp(xstr,"db")==0) *qsaction=xACTdb;  
  }
 }
}
 
void WebServer() {
 EthernetClient client = server.available();
 if (client) {
  boolean cl = true;
  char xln[200]="";
  word xmode=xWEBhome;
  unsigned long xparam=0;
  int cx=sizeof(tPinConf);
  int cxq=sizeof(tDPinConf);if (cx<cxq) cx=cxq;
  byte xDataStruct[cx];
  for (int ii=0;ii<cx;ii++) xDataStruct[ii]=0; 
  int ix=0;
  SetLiveLed(HIGH);
  while (client.connected()) {
   if (client.available()) 
    {
    char c=client.read();
    if (c=='\n') { xln[0]=0; }
    ix=strlen(xln);
    if (ix<sizeof(xln)) { xln[ix]=c;ix++;xln[ix]=0; }
    xmode=WebServer_c(xln,c,xmode,xDataStruct,&xparam);
    byte qmode=xmode&0x0F;
    byte qsubmode=xmode&0xF0; 
    byte qsaction=(xmode>>8)&0x0F; 
    if (c == '\n' && cl) {
     client.write("HTTP/1.1 200 OK\n");
     if (qsaction==xACTep)
      {
      client.write("Content-Disposition: attachment; filename=\"");
      sprintf(xln,"ulog_eprom_%08lX.hex",millis());
      client.write((byte*)xln,strlen(xln));
      client.write("\"\n");
      client.write("Content-Type: text/plain\nConnnection: close\n\n");       
      }
     else
      client.write("Content-Type: text/html\nConnnection: close\n\n");
     if (qmode==xWEBpins) {
      for (int ain = 0; ain < NUM_ANALOG_INPUTS; ain++) {
       if (ain>0) client.write(",");
       sprintf(xln,"A%d:%d",ain,SamplerAnalogRead(ain));
       client.write((byte*)xln,strlen(xln));
       }
      } 
     else
     if (qsaction==xACThw)
      {
      sprintf(xln,"~HW\nt:%lX\nc:%d.",millis(),NUM_ANALOG_INPUTS);
      client.write((byte*)xln,strlen(xln));
      char cq[]="%d.%d.%d.%d.%d.%d.%d.%d";
      sprintf(xln,cq,(int)modStatusLedPin,(int)sendInterval,(int)sendRetry,(int)maxErrors,
      (int)lxHttpErrors,(int)modSerialLog,(int)modDisplay,(modDisplay==1)?(int)modDisplayType:(int)0);
      client.write((byte*)xln,strlen(xln));
      sprintf(xln,".%lu\nf:%s\nh:%s\nx:%d\nr:",(unsigned long)lxSeconds,modMyPowerFVEID,modMyPowerHost,(int)modMyPowerLog);
      client.write((byte*)xln,strlen(xln));
      sprintf(xln,cq,(int)freeRam(),(int)ARDUINO,(int)RAMEND,(int)XRAMEND,
      (int)E2END,(int)FLASHEND,(int)SPM_PAGESIZE,(int)E2PAGESIZE);
      client.write((byte*)xln,strlen(xln));
      sprintf(xln,"\n\nv:%s\nm:%02X%02X%02X%02X%02X%02X\nn:",MPWMicroLogVersion,
      NETmac[0],NETmac[1],NETmac[2],NETmac[3],NETmac[4],NETmac[5],NETmac[6]);
      client.write((byte*)xln,strlen(xln));     
      char cf[]="%d.%d.%d.%d";
      IPAddress xaddr;
      xaddr=Ethernet.localIP();
      for (byte i=0;i<4;i++)
       {
       if (i==1) xaddr=Ethernet.subnetMask();else
       if (i==2) xaddr=Ethernet.gatewayIP();else
       if (i==3) xaddr=Ethernet.dnsServerIP();  
       sprintf(xln,cf,xaddr[0],xaddr[1],xaddr[2],xaddr[3]);
       if (i<3) strcat(xln,"/");
       client.write((byte*)xln,strlen(xln));     
       }
      sprintf(xln,"\nw:%d/%ld\nde:%d",(int)modWebServer,(long)modWebServerPort,(int)modDisplayEmulation);
      client.write((byte*)xln,strlen(xln));
      client.write("\nds:");
      for (int i=0;i<16;i++)
       {
       int qb=DPINmap[i];
       sprintf(xln,"%d",qb);
       if (i<16) strcat(xln,",");
       client.write((byte*)xln,strlen(xln));
       }
      sprintf(xln,"/%04X/%04X\n",DPINstatus,DPINlogicmask);
      client.write((byte*)xln,strlen(xln));     
 
char xstr[30]="";
tMpwDateTime xMpwDateTime;
GetCurrentDateTime(&xMpwDateTime);
FormatDateTimeStr(xstr, "j.n.Y@H:i:s",&xMpwDateTime,sizeof(xstr));
 
 
      sprintf(xln,"mpw:%s/%d.%d.%d.%ld/%lu/%lu/%lu/%lu/%d/%d/%d/%lu\n",xstr,(int)xMpwAccess.mpwremoteDateYear,
       (int)xMpwAccess.mpwremoteDateMonth,
       (int)xMpwAccess.mpwremoteDateDay,
       (signed long)xMpwAccess.mpwremoteTimeS,
       xMpwAccess.mpwremoteCheckedAtS,
       xMpwAccess.mpwlogintimeS,
       xMpwAccess.mpwDeviceId,
       xMpwAccess.mpwAccessId,
       (int)xMpwAccess.xComStatus,
       (int)xMpwAccess.mpwremoteDateWeek,
       (int)xMpwAccess.mpwremoteDateDayOfWeek,
       (unsigned long)(lxSeconds-xMpwAccess.mpwremoteCheckedAtS));
      client.write((byte*)xln,strlen(xln));     
 
      }
     else
// ----------------------------------
     if ((qsaction==xACTds) || (qsaction==xACTwds))
      {
      if (qsaction==xACTwds) client.write("~WDS\n"); else client.write("~DS\n");
      for (int xp=0;xp<16;xp++)
       {
       sprintf(xln,"D%d:%d:",xp,(int)DPINmap[xp]);
       client.write((byte*)xln,strlen(xln));
       char cname[30]="";
       DPIN_epReadConfName(xp,cname,sizeof(cname));
       xln[0]=0;
       char xf[]="%02X";
       char xh[3];
       for (int i=0;i<strlen(cname);i++) {
        int xi=(uint8_t)cname[i];
        sprintf(xh,xf,xi); 
        strcat(xln,xh);
        }
       strcat(xln,"\n");
       client.write((byte*)xln,strlen(xln));
       }
      sprintf(xln,"DX:%04X/%04X\n",DPINstatus,DPINlogicmask);
      client.write((byte*)xln,strlen(xln));
      }
     else
// ----------------------------------
     if ((qsaction==xACTas) || (qsaction==xACTwas))
      {
      if (qsaction==xACTwas) client.write("~WAS\n"); else client.write("~AS\n");
      for (int xp=0;xp<NUM_ANALOG_INPUTS;xp++)
       {
       tPinConf pconf;      
       boolean isvalid=ReadPinConf(&pconf,xp);      
       sprintf(xln,"A%d:",xp);
       client.write((byte*)xln,strlen(xln));
       if (!isvalid)
        strcat(xln,"-");
       else
        { 
        char smin10k[30]="";sprint10k(smin10k,pconf.xmin,pconf.xmin10000);
        char smax10k[30]="";sprint10k(smax10k,pconf.xmax,pconf.xmax10000);
        sprintf(xln,"%X/%s/%s/",pconf.xopt,smin10k,smax10k);
        client.write((byte*)xln,strlen(xln));
        xln[0]=0;
        char xf[]="%02X";
        char xh[3];
        byte * p;
        p=(byte*)pconf.xname;
        for (int i=0;i<strlen(pconf.xname);i++) {
         sprintf(xh,xf,p[i]); strcat(xln,xh); }
        client.write((byte*)xln,strlen(xln));
        strcpy(xln,"/");
        p=(byte*)pconf.xunit;
        for (int i=0;i<strlen(pconf.xunit);i++) {
         sprintf(xh,xf,p[i]); strcat(xln,xh); }
        strcat(xln,"/");
        client.write((byte*)xln,strlen(xln));         
        sprintf(xln,"%d",SamplerAnalogRead(xp));
        }       
       strcat(xln,"\n");
       client.write((byte*)xln,strlen(xln));
       }
      }
     else
     if (qsaction==xACTsp)
      {
      client.write("~SP\n");
      byte qindex=0;
      while (true)
       {
       qindex++;
       byte qpins[4];
       SamplerGet4PinGroup(qpins,&qindex);
       SamplerExec(qpins,&xSamplerStruct,4);
       sprintf(xln,"MS:%lX\nL:%lX\nT:",millis(),xSamplerStruct.tPinMicros);
       client.write((byte*)xln,strlen(xln));
       for (int x=0;x<128;x++)
        {
        sprintf(xln,"%02X",(int)xSamplerStruct.tPinTimes[x]);
        client.write((byte*)xln,strlen(xln));
        }
       client.write("\n");
       for (int p=0;p<4;p++)
        {
        tSampledPin * qSampledPin=&xSamplerStruct.tPinSamples[p];
        int qpin=qSampledPin->pin;
        if (qpin<NUM_ANALOG_INPUTS)
         {
         sprintf(xln,"S%d:S=%lu,A=%lu,M=%d,X=%d,C=%d:",qpin,
          qSampledPin->smpSqr,
          qSampledPin->smpAvg,
          qSampledPin->smpMin,
          qSampledPin->smpMax,
          qSampledPin->smpCount);
         client.write((byte*)xln,strlen(xln));
         for (int x=0;x<128;x++)
          {
          sprintf(xln,"%02X",(int)qSampledPin->smpHi8[x]);
          client.write((byte*)xln,strlen(xln));
          }
         client.write("/");
         for (int x=0;x<32;x++)
          {
          sprintf(xln,"%02X",(int)qSampledPin->smpLo2[x]);
          client.write((byte*)xln,strlen(xln));
          }
         client.write("\n");
         }
        }
       if (qindex==0) break;       
       }
      for (int x=0;x<NUM_ANALOG_INPUTS;x++)
       {
       tPinValue * qPinValue;
       qPinValue=&xSamplerStruct.tPinValues[x];
       sprintf(xln,"A%d:V=%d,S=%d,A=%d,M=%d,X=%d\n",x,
        qPinValue->smpVal,
        qPinValue->smpSqr,
        qPinValue->smpAvg,
        qPinValue->smpMin,
        qPinValue->smpMax);
       client.write((byte*)xln,strlen(xln));
       }
      }
     else
     if ((qsaction==xACTdp) || (qsaction==xACTwdp))
      {
      if (qsaction==xACTwdp)
       client.write("~WDP\n");
      else
       client.write("~DP\n");
#if modDisplay == 1
      sprintf(xln,"T:%d\n",(int)modDisplayType);
      client.write((byte*)xln,strlen(xln));
      int xa,la;
      CalcDisplayConfEpromSpace(&xa,&la);      
      int xs=la-xa;
      sprintf(xln,"B:%d\nD:",xs-1);
      client.write((byte*)xln,strlen(xln));
      byte chsum=0;
      byte rchsum=EEPROM.read(xa);
      for (int i=1;i<xs;i++) 
       {
       int xv=EEPROM.read(xa+i);
       if (xv==0) break;
       chsum+=((xv&0xFF)+i)&0xFF;
       sprintf(xln,"%02X",xv);
       if ((i-1)%10==9) strcat(xln,"\nD:");
       client.write((byte*)xln,strlen(xln));
       }   
      sprintf(xln,"\nR:%02X\nC:%02X",rchsum,chsum);
      client.write((byte*)xln,strlen(xln));
      if (EEPROM.read(la)!=0) EEPROM.write(la,0);
      client.write("\n");
#endif
      }
     else
 
#if ((modDisplay == 1) && (modDisplayType == dLCDKeyPad1602))
     if (qsaction==xACTdd)
      {
      char lcdlbuf0[17]="";
      char lcdlbuf1[17]="";
      _lcdweblbuf0=lcdlbuf0;
      _lcdweblbuf1=lcdlbuf1;
      tDispStats lcdwebdispstats;
      _lcdwebdispstats=&lcdwebdispstats;           
      DrawDisplayPage();
      client.write("~DD\n");
      sprintf(xln,"S:%d,%d\n",(int)lcdwebdispstats.xvarscount,(int)lcdwebdispstats.xvarram);
      client.write((byte*)xln,strlen(xln));     
      sprintf(xln,"T:%d\nL1:%s\nL2:%s\n",(int)modDisplayType,lcdlbuf0,lcdlbuf1);
      client.write((byte*)xln,strlen(xln));     
      _lcdweblbuf0=NULL;
      _lcdweblbuf1=NULL;
      _lcdwebdispstats=NULL;
      }
     else
#endif
#if (modDisplay == 1)
     if (qsaction==xACTdb)
      {
      client.write("OK");       
      }
     else
#endif     
     if (qsaction==xACTep)
      {
      sprintf(xln,"uLog/%s/eprom.0-%d/@%08lX\n",MPWMicroLogVersion,E2END,millis());
      client.write((byte*)xln,strlen(xln));
      unsigned long xsum=0;
      char s[20]="";
      for (int i=0;i<=E2END;i++)
       {
       if ((i&15)==0) 
        {
        sprintf(xln,"%04X: ",i);
        client.write((byte*)xln,strlen(xln));
        }
       int v=EEPROM.read(i);
       sprintf(xln,"%02X",v);
       int xi=i&15;
       s[xi]=((v>32)&&(v<127))?v:'.';
       s[xi+1]=0;
       client.write((byte*)xln,strlen(xln));     
       xsum=(((xsum>>24)&0xFF)|(xsum<<8))+v+i;
       if ((i&15)==15) 
        {
        sprintf(xln," %s\n",s);
        client.write((byte*)xln,strlen(xln));
        s[0]=0;
        }
       else client.write(" ");
       }
      if (s[0]!=0)
       {
       sprintf(xln," %s\n",s);
       client.write((byte*)xln,strlen(xln));
       s[0]=0;
       }
      sprintf(xln,"S:%08lX",xsum);
      client.write((byte*)xln,strlen(xln));           
      }
     else
     if (qmode==xWEBcfg) 
      {
      client.write("CFG");
      }
     else
      {
      client.write("<!DOCTYPE HTML>\n<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" ");
      client.write("content=\"text/html; charset=UTF-8\"><style>");
      client.write("a {color:#FFC000;} body {font-family:sans;font-size:12px;background:#101010;color:white}");
      client.write("</style></head>");
      if (qmode==xWEBhome) client.write("<meta http-equiv=\"refresh\" content=\"5\">");
      client.write("<body>");
      client.write("<b><a href=\"./\">HOME</a> | ");
      client.write("<a href=\"mpw\">TOOLS</a> | ");
      client.write("<a target=\"_blank\" href=\"http://microlog.mypower.cz\">WIKI</a></b><hr>");
      if (qmode==xWEBhome) {
 
 
      for (int x=0;x<NUM_ANALOG_INPUTS;x++)
       {
       tPinValue * qPinValue;
       qPinValue=&xSamplerStruct.tPinValues[x];
       sprintf(xln,"A%d: V=%d, S=%d, A=%d, M=%d, X=%d <br>\n",x,
        qPinValue->smpVal,
        qPinValue->smpSqr,
        qPinValue->smpAvg,
        qPinValue->smpMin,
        qPinValue->smpMax);
       client.write((byte*)xln,strlen(xln));
       }
 
/*       
 
       for (int ain = 0; ain < NUM_ANALOG_INPUTS; ain++) {
        sprintf(xln,"<b>A%d:</b> %d<br>",ain,SamplerAnalogRead(ain));
        client.write((byte*)xln,strlen(xln));
        }
 
*/
       } 
      else
      if (qmode==xWEBmpw) {
       client.write("<script language=\"javascript\" src=\"http://");
       client.write(modMyPowerHost);
       client.write("/microlog-tools?");
       client.write(MPWMicroLogVersion);
       client.write("\"></script>");
       client.write("<div x=\"n\">Connecting to MyPower.CZ ...</div>");
       }
      client.write("<hr><font color=gray size=2><b>powered by ");
      client.write("<a href=\"http://mypower.cz\">MyPower.CZ</a> Microlog</b></font>");
      client.write("</body></html>\n");
      }
     break;
    }
    if (c == '\n') cl = true; else if (c != '\r') cl=false;
    }
   }
  SetLiveLed(LOW);
  delay(1);
  client.stop();
 }
}
#endif
 
 
 
 
// -- [DISPLAY] ----------------------------------------------
 
 
#if (modDisplay == 1)
 
#if (modDisplayType == dLCDKeyPad1602)
 
#define lcdPageSelect  0xFA
#define lcdPageLeft   0xFB
#define lcdPageRight  0xFC
#define lcdPageNone   0xFF
 
struct tDispVar {
char * xname;
signed long xval;
int xval10000;
char * xunit;
};
 
char lcdLastButton=0;
unsigned long lcdLastButtonTime=0;
 
void DisplayDetectButton()
{
char qbutt=0;
int xb=analogRead(0);
if (xb<50) qbutt='R'; else
if (xb<200) qbutt='U'; else
if (xb<400) qbutt='D'; else
if (xb<550) qbutt='L'; else
if (xb<800) qbutt='S';
if ((qbutt!=lcdLastButton) && ((millis()-lcdLastButtonTime)>200))
 {
 if ((lcdLastButton==0) && (qbutt!=0))
  DisplayPressButton(&qbutt);
 lcdLastButton=qbutt;
 lcdLastButtonTime=millis();
 }
 
}
 
void DisplayPressButton(char * xbutt)
{
char p=xbutt[0];
if (p=='X') { delay(1000); softReset(); }
else if (p=='U') { if (lcdCurrentPage==0) lcdCurrentPage=lcdMaxPage; else lcdCurrentPage--; }
else if (p=='D') { if (lcdCurrentPage>=lcdMaxPage) lcdCurrentPage=0; else lcdCurrentPage++; }
else if (p=='R') lcdCurrentPage=lcdPageRight;
else if (p=='L') lcdCurrentPage=lcdPageLeft;
else if (p=='S') lcdCurrentPage=lcdPageSelect;
DrawDisplayPage();
if (lcdCurrentPage>lcdMaxPage) { lcdCurrentPage=0; DrawDisplayPage(); }
}
 
int DisplayGetConfigVarNames(char * xnamebuf,int xbuflen,int xa,int xs)
{
boolean hasvar=false;
char cvn[30]="\n";
strcpy(xnamebuf,cvn);
int xret=0;
for (int i=1;i<=xs;i++)
 {
 char c=EEPROM.read(xa+i);
 if (hasvar)
  {
  if ((c=='.') && ((i<=xs)-2)) { i++;c=EEPROM.read(xa+i);
   if ((c>='0') && (c<='4')) i++;
   c='#'; }
  if ( (DisplayParseVariables_IsVarChar(c)) && (c!='#') )
   {
   int xq=strlen(cvn);
   if (xq<sizeof(cvn)-2) { cvn[xq]=c;xq++;cvn[xq]=0; }
   continue;
   }
  else
   {
   if (cvn[1]!='@')
    {
    strcat(cvn,"\n");
    if (strstr(xnamebuf,cvn)==NULL)
     {
     int qx=(strlen(cvn)-1);
     if (((strlen(xnamebuf)+qx)<(xbuflen-1)) && (qx>1))
      {
      char *p=cvn+1;
      strcat(xnamebuf,p);
      xret++;
      }
     }
    }
   strcpy(cvn,"\n");
   if (c=='#')
    {
    hasvar=false;
    continue;
    }
   }
  }
 if (c==0) break;
 hasvar=(c=='$');
 }
return (xret<1?1:xret);
}
 
struct tDispVar * DisplayFindVarByName(char * xname,byte * xvars, int xmaxvars) {
tDispVar * xret=NULL;
tDispVar * xvar=(tDispVar *)xvars;
for (int i=0;i<xmaxvars;i++) {
 if (strcmp(xvar->xname,xname)==0) { xret=xvar; break; }
 xvar++; }
return xret;
}
 
void DisplayInitConfigVars(char * xnamebuf,byte * xvars, int xmaxvars)
{
char * p=xnamebuf;
if (p[0]=='\n')
 {
 p++;
 tDispVar * xvar=(tDispVar *)xvars;
 char * q=p;
 int ix=strlen(p);
 int qcvars=0;
 for (int i=0;i<ix;i++)
  if (p[i]=='\n') {
   p[i]=0;
   if (q[0]!=0)
    {
    xvar->xname=q;
    xvar->xval=0;
    xvar->xval10000=0;
    xvar->xunit=NULL;  
    qcvars++;
    if (qcvars<xmaxvars) xvar++; else break;
    }
   q=p+1+i;
   }
 }
}
 
void DisplayParseConfig(byte * qWpage)
{
int xa,la;
CalcDisplayConfEpromSpace(&xa,&la);
int xs=la-xa;
byte chsum=0;
byte rchsum=EEPROM.read(xa);
for (int i=1;i<xs;i++) { int xv=EEPROM.read(xa+i);
 if (xv==0) break; chsum+=((xv&0xFF)+i)&0xFF; }   
if (rchsum==chsum) {
 byte xpage=0xFF;
 byte xpageline=0xFF;
 char xln[60]="";
 char xnamebuf[200]="\n";
 int xmaxvars=DisplayGetConfigVarNames(xnamebuf,sizeof(xnamebuf),xa,xs);
 tDispVar xvars[xmaxvars];
 if (_lcdwebdispstats!=NULL) {
  _lcdwebdispstats->xvarscount=xmaxvars;
  _lcdwebdispstats->xvarram=sizeof(xvars);
  }
 DisplayInitConfigVars(xnamebuf,(byte*)xvars, xmaxvars);
 word xflag=lcdPageNone;
 for (int i=1;i<xs;i++) {
  int xv=EEPROM.read(xa+i);
  if ((xv==0) || (xv=='\n')) {
   char * p=xln;
   while ((p[0]!=0) && (p[0]==32)) p++;
   for (int ii=0;p[ii]!=0;ii++) if ((p[ii]=='/') && (p[ii+1]=='/')) { p[ii]=0;break; }
   for (int ii=strlen(p)-1;ii>=0;ii--) if (p[ii]==32) p[ii]=0; else break;
   if (p[0]!=0) DisplayParseConfigL(p,&xpage,&xpageline,qWpage,(byte*)xvars,xmaxvars,&xflag);
   xln[0]=0;
   }
  else 
   { int xls=strlen(xln); if (xls<sizeof(xln)-1) { xln[xls]=xv;xln[xls+1]=0; } }
  if (xv==0) break;
  }
 if (xpage!=0xFF) lcdMaxPage=xpage;
 }
}
 
void DisplayParseConfigL(char * xln,byte * xpage,byte * xpageline,byte * qWpage, byte * xvars, int xmaxvars,word * xflag)
{
if (xln[0]=='#')
 {
 *xflag=lcdPageNone;
 if (xln[1]=='R') *xflag=lcdPageRight; else
 if (xln[1]=='L') *xflag=lcdPageLeft; else
 if (xln[1]=='S') *xflag=lcdPageSelect;
 (*xpage)++;
 (*xpageline)=0xFF;
 }
else
if ((*xpage)==0xFF)
 DisplayParseConfigCmdL(xln, xvars, xmaxvars, xflag);
else
if ((*xpage)!=0xFF)
 {
 if ((*xpageline)==0xFF) (*xpageline)=0; else (*xpageline)++; 
 if (((*qWpage)==(*xpage)) || ((*xflag)==(*qWpage)))
  {
  *qWpage=(*xpage);
  *xflag=lcdPageNone;
  if (*xpageline<2)
   {
   lcdClearLine();
   char * p=xln;
   for (int i=0;i<strlen(xln);i++) if (p[i]=='|') { p+=i;p[0]=0;p++;break; }
   char px[20];
   if (p==xln)
    {    
    DisplayParseVariables(px,xln,sizeof(px),xvars,xmaxvars);
    lcdPrintCenter(px);
    }
   else
    {
    DisplayParseVariables(px,xln,sizeof(px),xvars,xmaxvars);
    lcdPrintLeft(px);
    px[0]=0;
    DisplayParseVariables(px,p,sizeof(px),xvars,xmaxvars);
    lcdPrintRight(px);
    }
   lcdPrintLine(*xpageline);
   }
  }
 }
}
 
#define xVarOpNONE 0x00
#define xVarOpADD  0x01
#define xVarOpSUB  0x02
#define xVarOpMUL  0x03
#define xVarOpDIV  0x04
#define xVarOpEQ  0x05
 
void DisplayParseConfigCmdL(char * xln, byte * xvars, int xmaxvars, word * xflag)
{
byte xop=xVarOpNONE;
tDispVar constVar;
tDispVar * xr=NULL;
tDispVar * xvar=NULL;
int xconstdecs=-1;
boolean hasvar=false;
boolean hasconst=false;
char cvarname[20]="";
for (int i=0;i<=strlen(xln);i++)
 {
 char c=xln[i];
 if ((hasvar) && (!hasconst))
  {
  if (c=='.') { c=xln[i+1]; if ((c>='0') && (c<='9')) { i++; } c='#'; }
  if ( (DisplayParseVariables_IsVarChar(c)) && (c!='#'))
   {
   int xq=strlen(cvarname);
   if (xq<sizeof(cvarname)-1) { cvarname[xq]=c;xq++;cvarname[xq]=0; }
   continue;
   }
  else
   {
   char qunit[10]="";
   constVar.xname=cvarname;
   constVar.xunit=qunit;
   constVar.xval=0;
   constVar.xval10000=0;
   xvar=&constVar;
   if (cvarname[0]=='@')
    {
    char r=cvarname[1];
    char *p=cvarname+2;
    int xpin=0;
    for (int ic=0;ic<strlen(p);ic++)
     { xpin*=10; char e=p[ic]; if ((e>='0') || (e<='9')) xpin+=e-'0'; }
    xvar->xname=cvarname;
    xvar->xunit=qunit;
    xvar->xval=0;
    xvar->xval10000=0;
 
    if ( (xvar->xname[0]=='@') && (xvar->xname[1]=='T') )
     DisplayFillVarByTimeVar(xvar);
    else
     DisplayFillVarByPinValue(xpin,xvar,r);
 
    }
   else
    xvar = DisplayFindVarByName(cvarname,xvars,xmaxvars);
 
   if ((xvar!=NULL) && (xr!=NULL) && (xop!=xVarOpNONE)) {     
    if (xop==xVarOpEQ)
     { xr->xval=xvar->xval; xr->xval10000=xvar->xval10000; }
    else
     DisplayDoVarOp(xr,xvar,xop);
    xop=xVarOpNONE;
    }   
   cvarname[0]=0;
   if (c=='#') { hasvar=false; continue; }
   }
  }
 else
 if ((!hasvar) && (hasconst))
  {
  boolean isnum=((c>='0') && (c<='9'));
  if ((c=='.') && (xconstdecs<0))
   {
   xconstdecs=0;
   continue;
   }
  else
  if ((isnum) && (xvar!=NULL))
   {
   int cn=c-'0';
   if (xconstdecs<0)
    {
    if (xconstdecs>=-9)
     {
     xconstdecs--;
     xvar->xval*=10;
     xvar->xval+=(signed long)cn;
     }
    }
   else
   if (xconstdecs<4)
    {
    xconstdecs++;
    xvar->xval10000*=10;
    xvar->xval10000+=cn;
    }
   continue;
   }
  else
   {
 
   if ((xvar!=NULL) && (xr!=NULL) && (xop!=xVarOpNONE)) {   
    if (xconstdecs>=0) while (xconstdecs<4) { xconstdecs++; xvar->xval10000*=10; }
    if (xop==xVarOpEQ)
     { xr->xval=xvar->xval; xr->xval10000=xvar->xval10000; }
    else
     DisplayDoVarOp(xr,xvar,xop);
    xop=xVarOpNONE;
    }   
 
   xvar=NULL;
   hasconst=false;
   xconstdecs=-1;
   }
  }
 
 if (c==0) break;
 hasvar=(c=='$');
 if (!hasvar) { 
 
  hasconst=((c>='0') && (c<='9'));
  if (hasconst)
   {
   constVar.xval=0;
   constVar.xval10000=0;
   xvar=&constVar;
   i--;
   continue;
   }
 
  if (c!=' ') 
   {   
   byte xlastop=xop;
   if (c=='=') xop=xVarOpEQ; else
   if (c=='+') xop=xVarOpADD; else
   if (c=='-') xop=xVarOpSUB; else
   if (c=='*') xop=xVarOpMUL; else
   if (c=='/') xop=xVarOpDIV;
   if ((xlastop==xVarOpNONE) && (xop==xVarOpEQ) && (xvar!=NULL) && (xr==NULL)) 
    { xr=xvar; xvar=NULL; }
   }
  else
   hasconst=false;
  }
 }
}
 
 
void DisplayDoVarOp(struct tDispVar * xr,struct tDispVar * xvar,byte xop)
{ 
int64 xq1,xq2,xqr;
if (xop==xVarOpMUL) {
 i64x10k2int10kH(&xq1, xr->xval,xr->xval10000);
 i64x10k2int10kH(&xq2, xvar->xval,xvar->xval10000);
} else {
 i64x10k2int10k(&xq1, xr->xval,xr->xval10000);
 i64x10k2int10k(&xq2, xvar->xval,xvar->xval10000);
 }
if (xop==xVarOpADD) i64addS(&xqr,&xq1,&xq2); else
if (xop==xVarOpSUB) i64subS(&xqr,&xq1,&xq2); else
if (xop==xVarOpDIV) { word xmod; i64divW(&xqr, &xmod, &xq1, xvar->xval); } else
if (xop==xVarOpMUL) { int64 xretH; i64mul64(&xretH, &xqr, &xq1, &xq2); }
i64int10k2x10k(&xr->xval,&xr->xval10000,&xqr);
}
 
void PrintComputedPinValue(int xpin,char * xret,int maxunitsize,char xpintype)
{
tDispVar xvar;
DisplayFillVarByPinValue(xpin,&xvar,xpintype);
//signed long xval=xvar.xval;
//int xval10k=xvar.xval10000;
sprint10k(xret,xvar.xval,xvar.xval10000); //minus bugfix
//sprintf(xret,"%ld.%04d",xval,xval10k);
}
 
void DisplayFillVarByPinValue(int xpin,struct tDispVar * xvar,char xpintype)
{
if ((xpin<NUM_ANALOG_INPUTS) && (xvar!=NULL))
 {
 tPinConf pconf;
 byte qpintype=xpinOPTdefault; 
 if ((xpintype=='A') || (xpintype=='a')) qpintype=xpinOPTavg; else
 if ((xpintype=='R') || (xpintype=='r')) qpintype=xpinOPTeffective; else
 if ((xpintype=='S') || (xpintype=='s')) qpintype=xpinOPTsample; else
 if ((xpintype=='M') || (xpintype=='m')) qpintype=xpinOPTmin; else
 if ((xpintype=='X') || (xpintype=='x')) qpintype=xpinOPTmax; 
 int pinval=SamplerAnalogReadType(xpin,qpintype);
 xvar->xval=pinval;
 xvar->xval10000=0;
 if ((xpintype>='A') && (xpintype<='Z'))
  {
  boolean isvalid = ReadPinConf(&pconf,xpin);
  if (isvalid)
   {
   int qxval10000;
   signed long qxval;
   DisplayMapPinValue(pinval,&qxval,&qxval10000,
    pconf.xmin,pconf.xmin10000,pconf.xmax,pconf.xmax10000);
   xvar->xval=qxval;
   xvar->xval10000=qxval10000;
   }
  }
 }
}
 
void DisplayMapPinValue(int pinval,signed long * qxval, int * qxval10k,
   signed long xmin, int xmin10k, signed long xmax, int xmax10k)
{
*qxval10k=0;*qxval=0;int64 qmin,qdif,qx,qml,qmx;i64nul(&qmin);i64nul(&qdif);i64nul(&qx);
i64x10k2int10k(&qmin,xmin,xmin10k);i64x10k2int10k(&qx,xmax,xmax10k);
boolean msf=qmin.msf;i64subS(&qdif,&qx,&qmin);qmin.msf=msf;i64nul(&qx);qx.ll=pinval;
msf=qdif.msf;qdif.msf=false;i64mul64(&qmx,&qml,&qx,&qdif);word xmod;
i64divW(&qmx,&xmod,&qml,1023);qmx.msf=msf;i64addS(&qml,&qmx,&qmin);
i64int10k2x10k(qxval, qxval10k, &qml);
}
 
 
boolean DisplayParseVariables_IsVarChar(char c) {
return ( ((c>='a') && (c<='z')) || ((c>='A') && (c<='Z')) || (c=='_') || 
 (c=='@') || (c=='#') || (c=='.') || ((c>='0') && (c<='9')) ); }
 
void DisplayParseVariables(char * xdst,char * xsrc, int xmaxlen, byte * xvars,int xmaxvars)
{
int ix=0;
boolean hasvar=false;
char cvarname[20]="";
byte xdecs=0xFF;
for (int i=0;i<=strlen(xsrc);i++)
 {
 char c=xsrc[i];
 if (hasvar)
  {
  if (c=='.') { c=xsrc[i+1];
   if (c=='R') { xdecs=0xFE; i++; } else
   if ((c>='0') && (c<='9')) { xdecs=c-'0';i++; }
   c='#'; }
  if ( (DisplayParseVariables_IsVarChar(c)) && (c!='#'))
   {
   int xq=strlen(cvarname);
   if (xq<sizeof(cvarname)-1) { cvarname[xq]=c;xq++;cvarname[xq]=0; }
   continue;
   }
  else
   {
   char qunit[10]="";
   tDispVar pinVar;
   pinVar.xname=cvarname;
   pinVar.xunit=qunit;
   pinVar.xval=0;
   pinVar.xval10000=0;
   tDispVar * xvar=&pinVar;
   if (cvarname[0]=='@')
    {
    char r=cvarname[1];
    char *p=cvarname+2;
    int xpin=0;
    for (int ic=0;ic<strlen(p);ic++)
     { xpin*=10; char e=p[ic]; if ((e>='0') || (e<='9')) xpin+=e-'0'; }
    xvar->xname=cvarname;
    xvar->xunit=qunit;
    xvar->xval=0;
    xvar->xval10000=0;    
    DisplayFillVarByPinValue(xpin,xvar,r);
    }
   else
    xvar = DisplayFindVarByName(cvarname,xvars,xmaxvars);
 
   if (xvar!=NULL)
    {
    char pxval[50]="";
    if ( (xvar->xname[0]=='@') && (xvar->xname[1]=='T') )
     {
     DisplayGetValueByTimeVar(pxval,xvar->xname,sizeof(pxval));
     }
    else
     {
     char qsc[]=" kMGT";
     char *xsc=qsc;
     signed long xval=xvar->xval;
     int xval10k=xvar->xval10000;
 
     if (xdecs==0xFE)
      {
      sprintf(pxval,"%ld",xval);
      }
     else
      {
      while (xval>1500)
       {
       if (xsc[1]==0) break;
       int64 xq,xr; word xmod;
       i64x10k2int10k(&xq, xval,xval10k);
       i64divW(&xr, &xmod, &xq, 1000);
       i64int10k2x10k(&xval,&xval10k,&xr);
       xsc++;
       }
      sprint10k(pxval,xval,xval10k); // minus bugfix
  //    sprintf(pxval,"%ld.%04d",xval,xval10k);
      DisplayCorrectDecs(pxval,xdecs);
      if ((xsc[0]!=' ') && (xsc[0]!=0)) { xsc[1]=0; strcat(pxval,xsc); }
      }
     }
    for (int cc=0;cc<strlen(pxval);cc++)
     if (ix<xmaxlen-1) { xdst[ix]=pxval[cc];ix++;xdst[ix]=0; }
    }
   cvarname[0]=0;
   if (c=='#') 
    {
    hasvar=false;
    continue;
    }
   }
  }
 if (c==0) break;
 hasvar=(c=='$');
 if ((!hasvar) && (ix<xmaxlen-1)) { xdst[ix]=c;ix++;xdst[ix]=0; }
 }
}
 
 
void DisplayFillVarByTimeVar(struct tDispVar * xvar)
{
char px[30]="";
DisplayGetValueByTimeVar(px,xvar->xname,sizeof(px));
xvar->xval=atol(px);
xvar->xval10000=0;
}
 
 
void DisplayGetValueByTimeVar(char * xbuf,char * xvarname,int xbufmaxsize)
{
xbuf[0]=0;
if ((xvarname[0]=='@') && (xvarname[1]=='T'))
 {
 if (strlen(xvarname)>=3)
  {
char xfmt[5]="";xfmt[0]=xvarname[2];xfmt[1]=0;
tMpwDateTime xMpwDateTime;GetCurrentDateTime(&xMpwDateTime);
FormatDateTimeStr(xbuf,xfmt,&xMpwDateTime,xbufmaxsize);
  }
 }
}
 
void DisplayCorrectDecs(char * pxval, byte xdecs)
{
int xl=strlen(pxval);
if (xl>0) {
 if (xdecs==0xFF) { for (;;) { xl=strlen(pxval); if ((xl==0) || (pxval[xl-1]!='0')) break; pxval[xl-1]=0; } }
 else { if (xdecs>4) xdecs=4; byte qdecs=4-xdecs;
  for (byte xx=0;xx<qdecs;xx++) { xl=strlen(pxval);if (xl==0) break; pxval[xl-1]=0; } }
 xl=strlen(pxval); if (xl>0) if (pxval[xl-1]=='.') pxval[xl-1]=0;
 }
}
 
void DrawDisplayPage()
{
if (lcdCurrentPage==0xFF)
 {
 lcdClear();
 lcdCurrentPage=0;
 }
DisplayParseConfig(&lcdCurrentPage);
}
 
#endif
 
#endif
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
// -- [SAMPLER] ----------------------------------------------
 
int SamplerAnalogRead(byte xpin) 
{
return SamplerAnalogReadType(xpin,xpinOPTdefault); 
}
 
 
void SamplerReset() { 
 for (int i=0;i<NUM_ANALOG_INPUTS;i++) 
  xSamplerStruct.tPinValues[i].smpTime=0; 
 }
 
int SamplerAnalogReadType(byte xpin,byte forcextype)
{
int xret=0;
if (xpin<NUM_ANALOG_INPUTS)
 {
 tPinValue * xpinvalue;
 xpinvalue=&xSamplerStruct.tPinValues[xpin];
 byte xtype=SamplerGetPinType(xpin);
 if (forcextype!=xpinOPTdefault) xtype=forcextype;
 if (xtype==xpinOPTavg) xret=xpinvalue->smpAvg;else 
 if (xtype==xpinOPTeffective) xret=xpinvalue->smpSqr;else 
 if (xtype==xpinOPTmin) xret=xpinvalue->smpMin;else 
 if (xtype==xpinOPTmax) xret=xpinvalue->smpMax;else
  xret=xpinvalue->smpVal;
 }
return xret;
}
 
void SamplerRun()
{
byte qpins[4];
SamplerGetNext4PinGroup(qpins); 
SamplerExec(qpins,&xSamplerStruct,4);
}
 
byte SamplerGroupindex=0;
unsigned long Stime=0;
 
void SamplerGetNext4PinGroup(byte * qpins)
{
SamplerGroupindex++;
SamplerGet4PinGroup(qpins,&SamplerGroupindex);
}
 
byte SamplerGetPinType(byte xpin)
{
byte xret=xpinOPTsample;tPinConf pconf;
if (ReadPinConf(&pconf,xpin)) xret=pconf.xopt&xpinOPTtypeMask;
return xret;
}
 
byte SamplerGetPinGroup(byte xpin)
{
byte xret=0;
byte qret=0;
tPinConf pconf;
if (ReadPinConf(&pconf,xpin)) {
 qret=pconf.xopt&xpinOPTgroupMask;
 if (qret==xpinOPTsampleG0) xret=0; else
 if (qret==xpinOPTsampleG1) xret=1; else
 if (qret==xpinOPTsampleG2) xret=2; else
 if (qret==xpinOPTsampleG3) xret=3;
 }
return xret;
}
 
void SamplerGet4PinGroup(byte * qpins,byte * qgroupindex)
{
char pgroups[4][NUM_ANALOG_INPUTS+1];
for (int x=0;x<4;x++) strcpy(pgroups[x],"");
char qch[2]="";qch[1]=0;
for (int x=0;x<NUM_ANALOG_INPUTS;x++) { qch[0]='A'+x; strcat(pgroups[SamplerGetPinGroup(x)],qch); }
char pgroups4[NUM_ANALOG_INPUTS][5];
for (int x=0;x<NUM_ANALOG_INPUTS;x++) strcpy(pgroups4[x],"");
int p4index=0;
for (int x=0;x<4;x++) {
 while (strlen(pgroups[x])>0) {
  strncpy(pgroups4[p4index],pgroups[x],4);
  pgroups4[p4index][4]=0;
  if (strlen(pgroups[x])>4) {
   char * p=(pgroups[x])+4;
   strcpy(pgroups[x],p);
   }
  else
   strcpy(pgroups[x],"");
  p4index++;
  }
 }
for (int p4s=0;p4s<NUM_ANALOG_INPUTS;p4s++) {
 int xl=strlen(pgroups4[p4s]);
 if (xl==4) continue; 
 else {
  int xr=4-xl;
  boolean xfound=false;
  while (!xfound) {
   for (int x=p4s+1;x<NUM_ANALOG_INPUTS;x++)
    if (strlen(pgroups4[x])==xr) {
     strcat(pgroups4[p4s],pgroups4[x]);
     strcpy(pgroups4[x],"");
     xfound=true;
     break;
     }
   if (xfound) break; else if (!xfound) { if (xr>0) xr--; else break; }
   }
  }
 }
byte p4count=0;
for (int x=0;x<NUM_ANALOG_INPUTS;x++) if (strlen(pgroups4[x])==0) { p4count=x;break; }
for (int x=0;x<4;x++) qpins[x]=0xFF;
byte idx=0;
if (p4count>0) {
 idx=*qgroupindex%p4count;
 *qgroupindex=idx;
 char *p=pgroups4[idx];
 int xl=strlen(p);
 if (xl>4) xl=4;
 if (xl!=0)
  for (int x=0;x<xl;x++)
   qpins[x]=(p[x])-'A';
 }
}
 
void SamplerResetPinStruct(int xpin,struct tSampledPin * xSampledPin)
{
xSampledPin->pin=xpin;
for (int x=0;x<sizeof(xSampledPin->smpHi8);x++) xSampledPin->smpHi8[x]=0;
for (int x=0;x<sizeof(xSampledPin->smpLo2);x++) xSampledPin->smpLo2[x]=0;
xSampledPin->smpSqr=0;
xSampledPin->smpAvg=0;
xSampledPin->smpMin=0x3FF;
xSampledPin->smpMax=0x000;
xSampledPin->smpCount=0;
}
 
 
void SamplerExec(byte * pins, struct tSamplerStruct * qSamplerStruct,byte xpinscount)
{
byte * xtimes=qSamplerStruct->tPinTimes;
tSampledPin * xPinSamples=qSamplerStruct->tPinSamples;
unsigned long wqms,wqme;
for (int x=0;x<xpinscount;x++) SamplerResetPinStruct(pins[x],&xPinSamples[x]);
for (int x=0;x<128;x++) xtimes[x]=0;
int qscount=sizeof(xPinSamples[0].smpHi8);
int smpCount=0;
unsigned long xxs,xms,xm1;
unsigned long qms,qm1;
int qsample=0;
int inputpin=0;
tSampledPin * qSampledPin;
int xs3=0;
int xs2=0;
xxs=micros();
xms=0;
qms=0;
while (true) { xm1=micros()-xxs; if ((xm1>>9)!=qms) break; }
xms=xm1;
 
wqms=micros();
for (int x=0;x<qscount;x++)
 {
 xs2=x>>2;
 xs3=(x&0x03)<<1;
 for (int p=0;p<xpinscount;p++)
  {
  qSampledPin=&xPinSamples[p];
  if (qSampledPin->pin<NUM_ANALOG_INPUTS) qsample=analogRead(qSampledPin->pin); else qsample=0;
  qSampledPin->smpHi8[x]=(byte)(qsample>>2);
  qSampledPin->smpLo2[xs2]|=(byte)((qsample&0x03)<<xs3);
  }
 smpCount++; 
 qms=xms>>9;
 while (true) { xm1=micros()-xxs; if ((xm1>>9)!=qms) break; }
 xtimes[x]=(byte)( (xm1-xms) - 400 );
 xms=xm1;
 }
 
wqme=micros()-wqms;
qSamplerStruct->tPinMicros=wqme;
 
for (int x=0;x<qscount;x++)
 {
 xs2=x>>2;
 xs3=(x&0x03)<<1;
 for (int p=0;p<xpinscount;p++)
  {
  qSampledPin=&xPinSamples[p];
  qsample=(((int)qSampledPin->smpHi8[x])<<2)|((qSampledPin->smpLo2[xs2]>>xs3)&0x03);
  qSampledPin->smpAvg+=qsample;
  if (qSampledPin->smpMax<qsample) qSampledPin->smpMax=qsample;
  if (qSampledPin->smpMin>qsample) qSampledPin->smpMin=qsample;
  unsigned long qs=qsample;qs*=qs;
  qSampledPin->smpSqr+=qs;
  }
 }
 
byte qpoint=64;
for (int p=0;p<xpinscount;p++)
 {
 qSampledPin=&xPinSamples[p];
 byte qxpin=qSampledPin->pin;
 if (qxpin<NUM_ANALOG_INPUTS)
  {
  qSampledPin->smpSqr=sqrt(qSampledPin->smpSqr/smpCount);
  qSampledPin->smpAvg=qSampledPin->smpAvg/smpCount;
  qSampledPin->smpCount=smpCount;
  tPinValue * xpinvalue=&qSamplerStruct->tPinValues[qxpin];
  xs3=(qpoint&0x03)<<1;
  xpinvalue->smpVal=(((int)qSampledPin->smpHi8[qpoint])<<2)|((qSampledPin->smpLo2[qpoint>>2]>>xs3)&0x03);;
  xpinvalue->smpSqr=qSampledPin->smpSqr;
  xpinvalue->smpAvg=qSampledPin->smpAvg;
  xpinvalue->smpMin=qSampledPin->smpMin;
  xpinvalue->smpMax=qSampledPin->smpMax;
  xpinvalue->smpTime=millis();
  }
 }
}
 
 
 
 
// -- [MATH10k] -------------------------------------------------
 
boolean isnegative10k(signed long xval, int x10k) { 
 boolean xret=(xval<0);if (xval==0) xret=(x10k<0);return xret; 
}
 
void sprint10k(char * xret, signed long xval, int x10k) {
char xsgn[5]="";if (isnegative10k(xval,x10k)) strcpy(xsgn,"-");
if (xval<0) xval=-xval; if (x10k<0) x10k=-x10k;
sprintf(xret,"%s%ld.%04d",xsgn,xval,x10k);
}
 
// -- [MATH64] -------------------------------------------------
 
void i64print(struct int64 * xval,char * xstr) { 
 char x[200]="";char xm[5]="";if (xval->msf) strcpy(xm,"-");sprintf(x,"--[ %s ] --\n%s%04lX%04lX%04lX%04lX",xstr,xm,
 (long)xval->hh,(long)xval->hl,(long)xval->lh,(long)xval->ll);Serial.println(x); }
 
void i64cpy(struct int64 * xdst,struct int64 * xsrc) { xdst->hh=xsrc->hh;xdst->hl=xsrc->hl;
 xdst->lh=xsrc->lh;xdst->ll=xsrc->ll;xdst->msf=xsrc->msf; }
void i64nul(struct int64 * q1) { q1->hh=0;q1->hl=0;q1->lh=0;q1->ll=0;q1->msf=false; }
void i64shl16(struct int64 * xret) { xret->hh=xret->hl;xret->hl=xret->lh;xret->lh=xret->ll;xret->ll=0;}
int i64cmpS(struct int64 * q1, struct int64 * q2) { for (byte i=0;i<4;i++) {
 word x1=((i==0)?(q1->hh):(i==1?(q1->hl):(i==2?(q1->lh):(i==3?(q1->ll):0))));
 word x2=((i==0)?(q2->hh):(i==1?(q2->hl):(i==2?(q2->lh):(i==3?(q2->ll):0))));
 signed long s1=(signed long)x1; signed long s2=(signed long)x2;
 if (q1->msf) s1=-s1;if (q2->msf) s2=-s2; if (s1<s2) return -1;else if (s1>s2) return 1; }
return 0; }
 
void i64addS(struct int64 * xret, struct int64 * q1, struct int64 * q2) {
i64nul(xret);signed long xx; if ( ((!q1->msf) && (!q2->msf)) || ((q1->msf) && (q2->msf)) ) {
 xx=(signed long)q1->ll+(signed long)q2->ll;xret->ll=(word)(xx&0xFFFF);
 xx=(signed long)q1->lh+(signed long)q2->lh+(signed long)(xx>>16);xret->lh=(word)(xx&0xFFFF);
 xx=(signed long)q1->hl+(signed long)q2->hl+(signed long)(xx>>16);xret->hl=(word)(xx&0xFFFF);
 xx=(signed long)q1->hh+(signed long)q2->hh+(signed long)(xx>>16);xret->hh=(word)(xx&0xFFFF);
 xret->msf=((q1->msf) && (q2->msf)); }
else if ((q1->msf) && (!q2->msf)) { q1->msf=false; i64subS(xret, q2, q1); }
else if ((!q1->msf) && (q2->msf)) { q2->msf=false; i64subS(xret, q1, q2); }
}
 
void i64subS(struct int64 * xret, struct int64 * q1, struct int64 * q2) { 
i64nul(xret); if ((!q1->msf) && (q2->msf)) { q2->msf=false; i64addS(xret, q1, q2); } else
if ((q1->msf) && (!q2->msf)) { q1->msf=false; i64addS(xret, q1, q2); xret->msf=true; } else
if ((q1->msf) && (q2->msf)) { q1->msf=false;q2->msf=false; i64subS(xret, q2, q1); } else 
if ((!q1->msf) && (!q2->msf)) { int xcmp=i64cmpS(q1,q2);
 if (xcmp==0) return; else if (xcmp==-1) { i64subS(xret, q2, q1); xret->msf=true; }
 else { signed long xx,xh,xl;xx=(signed long)q1->ll-(signed long)q2->ll;
  xh=(xx>=0)?0:1;xret->ll=(word)xx;xx=(signed long)q1->lh-(signed long)q2->lh-xh;
  xh=(xx>=0)?0:1;xret->lh=(word)xx;xx=(signed long)q1->hl-(signed long)q2->hl-xh;
  xh=(xx>=0)?0:1;xret->hl=(word)xx;xx=(signed long)q1->hh-(signed long)q2->hh-xh;
  xret->hh=(word)xx; } }
}
 
boolean i64divW(struct int64 * xret, word * xmod, struct int64 * q1, word q2) {
i64nul(xret);*xmod=0; if (q2==0) return false;
else { unsigned long ql;ql=(unsigned long)q1->hh;xret->ll=ql/q2;*xmod=ql%q2;i64shl16(xret);
 ql=(((unsigned long)(*xmod))<<16)+(unsigned long)q1->hl;xret->ll=ql/q2;*xmod=ql%q2;i64shl16(xret);
 ql=(((unsigned long)(*xmod))<<16)+(unsigned long)q1->lh;xret->ll=ql/q2;*xmod=ql%q2;i64shl16(xret);
 ql=(((unsigned long)(*xmod))<<16)+(unsigned long)q1->ll;xret->ll=ql/q2;*xmod=ql%q2;
 return true; } 
}
 
unsigned long i64lo(struct int64 * xint) { return (((unsigned long)xint->lh)<<16)+((unsigned long)xint->ll);}
unsigned long i64hi(struct int64 * xint) { return (((unsigned long)xint->hh)<<16)+((unsigned long)xint->hl);}
 
void i64mul64(struct int64 * xretH, struct int64 * xretL, struct int64 * q1, struct int64 * q2) 
{ i64nul(xretH);i64nul(xretL);unsigned long q1l,q1h,q2l,q2h;
q1l=i64lo(q1);q1h=i64hi(q1);q2l=i64lo(q2);q2h=i64hi(q2);int64 xr1,xr2,xr3,xr4;
i64mul(&xr4, q1h, q2h);i64mul(&xr3, q1h, q2l);i64mul(&xr2, q1l, q2h); i64mul(&xr1, q1l, q2l); 
xretL->ll=xr1.ll;xretL->lh=xr1.lh;unsigned long xr2h=i64hi(&xr2);unsigned long xr3h=i64hi(&xr3);
xr2.hh=0;xr2.hl=0;xr3.hh=0;xr3.hl=0;int64 xr1x;i64nul(&xr1x);
xr1x.lh=xr1.hh;xr1x.ll=xr1.hl;int64 xr23sumx;i64addS(&xr23sumx,&xr2,&xr3);int64 xr23sumL;
i64addS(&xr23sumL,&xr23sumx,&xr1x);xretL->hl=xr23sumL.ll;xretL->hh=xr23sumL.lh;
int64 xr23o;i64nul(&xr23o);xr2.lh=(word)(xr2h>>16);xr2.ll=(word)(xr2h&0xFFFF);
xr3.lh=(word)(xr3h>>16);xr3.ll=(word)(xr3h&0xFFFF);xr23o.ll=xr23sumL.hl;xr23o.lh=xr23sumL.hh;
i64addS(&xr1,&xr4,&xr2);i64addS(&xr4,&xr1,&xr3);i64addS(xretH,&xr4,&xr23o);
}
 
void i64mul(struct int64 * xret, unsigned long q1, unsigned long q2) { 
unsigned long x1,x2,qp,qp1;i64nul(xret);
word all=(word)q1;word alh=(word)(q1>>16);word bll=(word)q2;word blh=(word)(q2>>16);
x1=(unsigned long)all*(unsigned long)bll;xret->ll=(word)(x1);qp=(x1>>16);
x1=(unsigned long)alh*(unsigned long)bll;qp1=(x1>>16);x1&=0xFFFF;
x2=(unsigned long)all*(unsigned long)blh;qp1+=(x2>>16);x2&=0xFFFF;x1+=x2+qp;qp=(x1>>16)+qp1;
xret->lh=(word)(x1);x1=((unsigned long)alh*(unsigned long)blh);
x1+=qp;xret->hl=(word)(x1);xret->hh=(word)(x1>>16);
}
 
void i64int10k2x10k(signed long * xval, int * x10k, struct int64 * xint64) {
boolean msf=xint64->msf;xint64->msf=false;int64 qret;i64nul(&qret);
word xmod=0;i64divW(&qret, &xmod, xint64, 10000);*x10k=xmod;
signed long qval=(((unsigned long)qret.lh)<<16)+(unsigned long)qret.ll;
*xval=msf?(-qval):qval; if (msf) *x10k=-(*x10k); // minus bugfix
xint64->msf=msf;
}
 
void i64x10k2int10k(struct int64 * xret, signed long xval, int x10k) {
int64 q1;int64 q2;i64nul(xret);i64nul(&q1);i64nul(&q2);
/* boolean msf=((xval)<0); */ boolean msf=isnegative10k(xval,x10k); // minus bugfix
if (msf) xval=-(xval);if (x10k<0) x10k=-(x10k);
q2.ll=(x10k)&0xFFFF;i64mul(&q1, (unsigned long)(xval), 10000UL);
i64addS(xret, &q1, &q2);xret->msf=msf;
}
 
void i64x10k2int10kH(struct int64 * xret, signed long xval, int x10k) {
int64 q1;int64 q2;i64nul(xret);i64nul(&q1);i64nul(&q2);
/* boolean msf=((xval)<0); */ boolean msf=isnegative10k(xval,x10k); // minus bugfix
if (msf) xval=-(xval);if (x10k<0) x10k=-(x10k);
q2.ll=(x10k/100)&0xFFFF;i64mul(&q1, (unsigned long)(xval), 100UL);
i64addS(xret, &q1, &q2);xret->msf=msf;
}
 
 
// ---[ Digital Pin Output ]----------------------------------------
 
int DPIN_epGetConfNameAddr(byte xpinindex) { 
return (xpinindex<16)?(2048+(xpinindex*20)):-1;
}
 
void DPIN_epWriteConfName(byte xpinindex,char * xnamebuf ) {
int xaddr=DPIN_epGetConfNameAddr(xpinindex);
if (xaddr>0) 
 {
 byte chsum=(xaddr&0xFF)+xpinindex;
 for (int i=1;i<20;i++) {
  byte ch=xnamebuf[i-1]; 
  chsum+=ch+i+(ch&(0x0F<<2));
  if (EEPROM.read(xaddr+i)!=ch) EEPROM.write(xaddr+i,ch);  
  if (ch==0) break;
  }
 if (EEPROM.read(xaddr)!=chsum) EEPROM.write(xaddr,chsum);  
 }
}
 
void DPIN_epReadConfName(byte xpinindex,char * xnamebuf, int xbufsize ) {
char xbuf[20]="";
int xaddr=DPIN_epGetConfNameAddr(xpinindex);
byte chsum=(xaddr&0xFF)+xpinindex;
if (xaddr>0) 
 {
 for (int i=1;i<20;i++) {
  byte ch=EEPROM.read(xaddr+i);
  chsum+=ch+i+(ch&(0x0F<<2));
  if (ch==0) break;
  xbuf[i-1]=ch;
  xbuf[i]=0;
  }
 if (EEPROM.read(xaddr)==chsum)
  {
  strncpy(xnamebuf,xbuf,xbufsize-1);
  xnamebuf[xbufsize-1]=0;
  }
 else
  xnamebuf[0]=0;
 }
}
 
void DPINUpdateHW() {
uint16_t dstat=DPINstatus^DPINlogicmask;
for (int i=0;i<16;i++) { byte xdpin=DPINmap[i];
 if ((xdpin>=22) && (xdpin<=49)) digitalWrite(xdpin, ((dstat&(1<<i))==0)?LOW:HIGH);
 }
}
 
void DPINResetHW() {
for (int i=0;i<16;i++) { byte xdpin=DPINmap[i];
 if ((xdpin>=22) && (xdpin<=49)) { pinMode(xdpin, OUTPUT); digitalWrite(xdpin, LOW); }
 }
DPINUpdateHW();
}
source.txt · Poslední úprava: 2016/04/22 21:34 autor: 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki